Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Список публікацій Проценко О.Б.

Монографії:

1. Проценко О. Б. Сучасна система післядипломної педагогічної освіти в Греції: загальна характеристика : [моногр.] / О. Б. Проценко ; за. ред. С. О. Сисоєвої. – Маріуполь : Рената, 2009. – 152 с.

Навчальні програми:

2. Проценко О. Б. Післядипломна педагогічна освіта в Греції : програма та метод. рекомендації до організації самостійної роботи [для студ. вищ. навч. закладів ОКР «Магістр»] / О. Б. Проценко. – Маріуполь : Рената, 2009. – 20 с.

Статті в наукових журналах, збірниках наукових праць:

3. Проценко О. Б. Професійна освіта в Греції та Республіці Кіпр: історія розвитку та сучасний стан / О. Б. Проценко // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. Професійна підготовка та інноваційні процеси у навчально-виховних закладах : зб. наук. пр. / за заг. ред. Г. Є. Гребенюка ; М-во культури і мистецтва України ; Луганськ. держ. ін-т культури і мистецтв ; Обл. метод. кабінет учб. закладів мистецтва та культури. – Харків, 2004. – С. 86–94.

4. Проценко О. Б. Структура та зміст білінгвальної методичної компетенції майбутніх учителів іноземних мов / І. В. Соколова, О. Б. Проценко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журнал. – Житомир, 2005. – Вип. 25. – С. 69–73. – авт. арк. 0,25.

5. Проценко О. Б. Технологія вивчення мовних здібностей та здатностей до вивчення іноземної мови / І. В. Соколова, О. Б. Проценко // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. Підвищення ефективності та якості підготовки фахівців педагогічної спрямованості : зб. наук. пр. / за заг. ред. Г. Є. Гребенюка ; М-во культури і мистецтва України; Луганськ. держ. ін-т. культури і мистецтв ; Обл. метод. кабінет учб. закладів мистецтва та культури. – Харків, 2005. – С. 151–165. – авт. арк. 0,45.

6. Проценко О. Б. Післядипломна педагогічна освіта в Греції: теоретичний аспект / О. Б. Проценко // Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 1. – С. 91–98.

7. Проценко О. Б. Розвиток освіти Греції: аспекти реформування / О. Б. Проценко // Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 3 – С. 176–182.

8. Проценко О. Б. Формування комунікативної компетенції майбутніх вчителів іноземної мови з метою їх підготовки до міжкультурної комунікації / О. Б. Проценко // Дебют : зб. наук. пр. молодих вчених та науковців. – Маріуполь, 2006. – С. 166–171.

Статті та тези в збірках наукових конференцій

9. Проценко О. Б. Навчання техніки читання студентів на мовних факультетах ВНЗ (на прикладі новогрецької мови) / О. Б. Проценко // Новітні методи викладання іноземних мов у ВНЗ : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 15 квітня 2004 р. – Харків : НфаУ, 2004. – С. 87–89.

10. Проценко О. Б. Вища освіта в Греції / О. Б. Проценко // Матеріали VI підсумкової (2003 р.) наук. практ. конф. викладачів МГІ. – Маріуполь, 2004. – С. 117–118.

11. Проценко О. Б. Білінгвізм як засіб реалізації принципу полікультурності навчання / О. Б. Проценко // Матеріали VII підсумкової (2004 р.) наук. практ. конф. викладачів МГІ, м. Маріуполь, 4 лютого 2005 р. – Маріуполь, 2005. – С. 22–23.

12. Проценко О. Б. Формування комунікативної компетенції вчителів іноземної мови / О. Б. Проценко // Дні науки : зб. тез доповідей, м. Запоріжжя, 27–28 жовтня 2005 р. : в 3 т. – Запоріжжя : ГУ «ЗІДМУ», 2005. – Т. 3. – С. 184–186.

13. Проценко О. Б. Особливості професійної підготовки вчителів іноземної мови в Греції / О. Б. Проценко // Актуальні проблеми науки та освіти : матеріали VIII підсумкової наук.-практ. конф. викладачів (2006 р.), м. Маріуполь, 2 лютого 2006 р. : зб. наук. пр. : в 2 ч. – Маріуполь : МДГУ, 2006. – Ч. 2. – С. 94–96.

14. Проценко О. Б. Підвищення кваліфікації учителів в Греції / О.Б. Проценко // Матеріали четвертої всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 22–24 жовтня 2007 р. : в 2 ч. – К., 2007. – Ч. 2. – С. 12–13.

15. Проценко О. Б. Організація перепідготовки вчителів в Греції / О. Б. Проценко // Розвиток еллінізму в Україні у XVII – XXI ст. : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 21–23 травня 2007 р. – Маріуполь, 2007. – С. 270–272.

16. Проценко О. Б. Дистанційне підвищення кваліфікації вчителів в Греції / О. Б. Проценко // Сучасні наукові досягнення – 2008 : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф., м. Миколаїв, 29–30 листопада 2008 р. : в 3 т. – Миколаїв : НУК, 2008. – Т. 2. – С. 212–215.

17. Проценко О. Б. Моделі післядипломної педагогічної освіти в Греції / О. Б. Проценко // Матеріали ХІ підсумкової наук.-практ. конф. викладачів МДГУ, м. Маріуполь, 30 січня 2009 р. : зб. наук. пр. – Маріуполь : МДГУ, 2009. – С. 301–303.

18. Проценко О.Б. Спільні та відмінні тенденції розвитку післядипломної педагогічної освіти в Греції та Україні / О.Б. Проценко // Матеріали ХІІ підсумкової наук.-практ. конф. викладачів МДГУ, м. Маріуполь : зб. наук. пр. – Маріуполь : МДГУ, 2010. – С. 313–314.

Список публікацій Коваль Т.І.

Список науково-методичних праць д.п.н.,
професора Коваль Тамари Іванівни
 
1.     Коваль Т.І. Професійна підготовка з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів: Монографія. – К.: Ленвіт, 2007. – 264 с. – Бібліогр.: с. 202–232. – авт. арк. 17,2.
2.     Коваль Т.І. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів. Автореф. дис… доктора пед. наук: 13.00.04 / Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України. – Київ, 2008. – 44 с.
3.     Практикум з циклу дисциплін “Інформаційні технології в менеджменті” (Управління інформацією в офісі з використанням програми Outlook)”: Навч. посібник для студентів спеціальності “Менеджмент організацій” /Укл. Л.А. Карташова, Т.І. Коваль.– К.: Видавничий центр КНЛУ, 2001.– 85 с.
4.     Практикум з циклу дисциплін “Інформаційні технології в менеджменті” (Офісна техніка)” // Навчальний посібник для студентів спеціальності “Менеджмент організацій” /Укл. Т.І. Коваль, Л.В.Липська,О.А.Бойченко.– К.: Видавничий центр КНЛУ, 2002.– 132 с.
5.     Практикум з циклу дисциплін “Інформаційні технології в менеджменті” (Підготовка ділових документів у тестовому процесорі Word. Частина 1.)”: Навч. посібник для студентів спеціальності “Менеджмент організацій” /Укл. Т.І. Коваль, О.П.Безклінська, М.В.Горбань. – К.: Видавничийцентр КНЛУ, 2002. – 138 с.
6.     Практикум з циклу дисциплін “Інформаційні технології в менеджменті” (Підготовка ділових документів у тестовому процесорі Word. Частина 2.)”: Навч. посібник для студентів спеціальності “Менеджмент організацій” /Укл. Т.І. Коваль.– К.: Видавничий центр КНЛУ, 2003.– 95 с.
7.     Практикум з циклу дисциплін “Інформаційні технології в менеджменті” (Використання електронних таблиць Excel для економічних, статистичних та фінансових розрахунків): Навч. посібник для студентів спеціальності “Менеджмент організацій” /Укл. Т.І. Коваль – К.: Вид. центр КНЛУ, 2004. –158 с.
8.     Коваль Т.І. Інформатика та комп’ютерна техніка. Кредитно-модульна організація вивчення інформаційно-комп’ютерного циклу дисциплін: Навч.-метод. посіб. – К.: КНЛУ, 2007. –  96 с.
9. Коваль Т.І. Модульна система побудови методичного комплексу з циклу дисциплін „Інформаційні технології в менеджменті” // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 21 /За загальною редакцією академіка АПН України Євтуха М.Б. – К: Видавничий центр КНЛУ, НМАУ, 2002. – С.52-56.
10. Коваль Т.І. Планування та організація самостійної  позааудиторної роботи майбутніх менеджерів при вивченні  циклу дисциплін „Інформаційні технології в менеджменті” // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. За загальною редакцією академіка АПН України Євтуха М.Б. – К.: Видавничий центр КНЛУ, НМАУ, 2002. Випуск 22.  – С.113-117.
11. Коваль Т.І. Використання текстового процесора Microsoft Word 2002 для підготовки ділових документів для масової розсилки // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 23 /За загальною редакцією академіка АПН України Євтуха М.Б. – К.: Видавничий центр КНЛУ, НМАУ, 2002. – С. 114-119.
12. Коваль Т.І. Система модульно-рейтингового навчання  менеджерів з інформаційних технологій в гуманітарному вищому навчальному закладі // Наука і сучасність. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Том XXXVI. –К.: Логос, 2003. –С. 54-64.
13. Коваль Т.І. Професійна підготовка майбутніх менеджерів у вищих гуманітарних навчальних закладах: технологічний аспект // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2003. – Випуск  2.– С. 119-131.
14. Коваль Т.І. Навчально-методичний комплект  як засіб навчання  з  інформаційних технологій менеджерів невиробничої сфери зі знанням іноземних мов у вищому навчальному закладі // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Збірник наукових праць / Педрада. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова. 2004. –№ 1(8). – С. 209-218.
15. Коваль Т.І. Вимоги до професійної підготовки майбутніх менеджерів з інформаційних технологій // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2004. –Випуск  1.– С.46-55.
16. Коваль Т.І. Організація дистанційного навчання з інформаційних технологій у процесі самостійної роботи майбутніх менеджерів-економістів // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 26 / За загальною редакцією академіка АПН України Євтуха М.Б. – К.: Видавничий центр КНЛУ, НМАУ, 2004.–С. 33-38
17. Коваль Т.І. Формування інформаційної культури майбутніх менеджерів‑економістів у процесі інформаційної підготовки // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Ізмаїл, 2004. – Вип. 16. – С. 70-74.
18. Коваль Т.І. Проблема підготовки  з інформаційних технологій майбутніх менеджерів   у педагогічній теорії // Наука і сучасність.  Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. –К.: Логос, 2004. Том 44. – C. 51-63.
19. Коваль Т.І. Формування професійно‑значущих якостей  майбутніх менеджерів  у процесі професійної підготовки  з інформаційних технологій // Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. –К.: Видавництво П/П „ЕКМО”, 2004. –Випуск 2. – С. 59-75.
20. Коваль Т.І. Методологічні засади професійної підготовки майбутніх менеджерів-економістів з інформаційних технологій у вищих навчальних закладах // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 28 /За загальною редакцією академіка АПН України Євтуха М.Б. – К.: Видавничий центр КНЛУ,  2004. – C. 152-157.
21. Коваль Т.І. Проблема індивідуалізації навчання  інформаційним технологіям  майбутніх менеджерів // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. –К.:,– 2004. –Випуск  3. – С. 207-213.
22. Коваль Т.І., Кужель О.М. Дидактичні можливості навчаючих програм з англійської мови // Комп’ютер у школі та сім’ї, №2, 2002. –С. 33-38.
23. Чекаль Г.С., Асоянц П.Г., Коваль Т.І. Використання текстового процесора для створення комп’ютерних вправ  у  навчанні  іноземних мов  / Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Філологія. Педагогіка. Психологія. –Видавничий центр КНЛУ. – 2003.– Випуск 8. – C. 124-127.
24. КовальТ.І., Чирва І.В. Диференційоване навчання англомовного діалогічного мовлення майбутніх інженерів. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Ізмаїл, 2004. – Вип. 17. – С. 39-45.
25. Чекаль Г.С. Коваль Т.І. Зворотний Зв’язок як засіб управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів у комп’ютерних вправах з іноземних мов. –Іноземні мови. –№3. –2005. –С.25-28.
26. Коваль Т.І. Диференційоване  навчання майбутніх менеджерів‑економістів у процесі професійної підготовки з інформаційних технологій // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя: Науковий журнал. – 2004. – №3. – C. 123-128.
27. Коваль Т.І. Організація  автоматизованого модульного контролю навчальних досягнень з інформаційних технологій  майбутніх фахівців // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки – Луганськ. 2005 – №4(84). – С.103-109.
28. Коваль Т.І. Особливості вибору змісту професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів‑економістів // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2005. –Випуск  1. –С. 140-147.
29. Коваль Т.І. Професійна  підготовка з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів у  європейському вимірі // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальний випуск. – Київ: МІЛЕНІУМ, 2005.– С.274-282.
30. Коваль Т.І. Інтегративні тенденції розвитку змісту професійної підготовки  з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів // Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. – К.: Видавництво П/П „ЕКМО”, 2005. – Випуск 2. – С. 56-71.
31. Коваль Т.І. Дослідження проблеми впровадження інформаційних технологій у професійну діяльність  менеджерів‑економістів // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – К., – 2005. –Випуск 2. – С. 100-113.
32. Коваль Т.І. Проблема організації зворотного зв’язку в  інформаційно‑комп’ютерному освітньому середовищі // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редкол. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова. –2005. – №3 (10). – С. 68-76.
33. Коваль Т.І. Особистісно орієнтована професійна підготовка майбутніх менеджерів-економістів з інформаційних технологій // Збірник наукових праць  Полтавського педагогічного університету ім. В.Г. Короленка, –– Випуск 7(46). – Серія “Педагогічні науки”. – Полтава, 2005. –  С. 247-258.
34. Коваль Т.І. Характеристики базових понять дослідження щодо професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – К.:– 2005. – Випуск 3-4.– C. 86-93.
35. Коваль Т.І. Модель становлення інформаційної культури майбутніх  менеджерів-економістів // Наука і сучасність:  Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. –К.: Логос, 2005. Том.  52. – C. 37-51.
36. Коваль Т.І. Система дидактичних принципів професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів // Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. – К.: Видавництво П/П „ЕКМО”, 2005. – Випуск 3. – С. 123-133
37. Коваль Т.І.  Модель особистісно орієнтованої професійної підготовки  з інформаційних технологій  майбутніх менеджерів‑економістів //                   Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – К.– 2006, Випуск 1-2. –C. 138-148.
38. Коваль Т.І. Структура особистісно орієнтованої комплексної педагогічної  системи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 30/За загальною редакцією академіка АПН України Євтуха М.Б. – К.: Видавничий центр КНЛУ,  2006 – C. 44–49
39. Коваль Т.І. Сучасний стан професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх фахівців спеціальності “Менеджмент організацій” в Україні // Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. – К.: Видавництво П/П „ЕКМО”, 2006. – Випуск 2. – С. 55-69.
40. Коваль Т.І. Мотивація майбутніх менеджерів-економістів до вивчення інформаційних технологій // Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. – К.: Видавництво П/П „ЕКМО”, 2006. – Випуск 3. – С. 135-146.
41. Коваль Т.І. Професійна підготовка з інформаційних технологій майбутніх менеджерів у Російській Федерації // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – К.:– 2006, – Випуск 3-4.–C. 137-143.
42. Коваль Т.І. Особливості  професійної  підготовки з інформаційних технологій  майбутніх менеджерів у США // Освіта і управління. – 2006. – Том 9. –Число 3-4. – С. 197-205.
43. Коваль Т.І.  Аналіз  досвіду країн європейського союзу  щодо професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету.  Серія: Педагогіка. – 2007. – № 2. – C.129-135
44. Коваль Т.І. Навчально-методичний комплект  дисципліни „Інформатика та комп’ютерна техніка” // Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. – К.: Видавництво П/П „ЕКМО”, 2007. – Випуск 1. – С. 45-55.
45. Коваль Т.І. Критерії особистісно орієнтованої професійної підготовки  з інформаційних технологій майбутніх менеджерів‑економістів // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Наук.-метод. журнал. – К.,– 2007. – Вип. І-ІІ.– С. 109–117
46. Коваль Т.І.Самостійна позааудиторна робота майбутніх менеджерів-економістів у процесі професійної підготовки з інформаційних технологій // Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. – К.: Видавництво П/П „ЕКМО”, 2008. – Випуск 3. – С. 63–75.
47. Коваль Т.І.Проблеми впровадження електронного навчання під час професійної підготовки майбутніх менеджерів-економістів//  Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. / За загальною редакцією академіка АПН України Євтуха М.Б. – К.: Видавничий центр КНЛУ,  2008. – №36. – C. 87–92.
48. Коваль Т.І. Проблема впровадження електронних навчальних засобів у вищій школі // Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. – К.: Видавництво П/П „ЕКМО”, 2008. – Випуск 4. – С.104–112.

Список публікацій Чобітько М.Г.

Основний зміст дослідження відображено у таких публікаціях:

 

1. Чобітько М.Г. Особистісно орієнтована професійна підготовка майбутнього вчителя: теоретико-методологічний аспект: Монографія. – Черкаси: Брама, 2006. – 560 с.

 

2. Яценко Т.С., Чобітько М.Г. Малюнок у психокорекційній роботі психолога практика. – Черкаси: Брама, 2003. – 216 с. – 17,4 авт. арк.(авторські – 8,3 авт. арк.)

 

3. Чобітько М.Г. Технології особистісно орієнтованої професійної освіти: Навч. метод. посібник. – К.: Ніка-Центр, 2005 р. – 88 с.

 

4. Чобітько М.Г. Зміст та організація виховної роботи у студентських групах університету: Метод. реком. кураторам академічних груп - Черкаси, 2001. - 47с.

 

5. Чобітько М.Г. Технологія поетапного нарощування професіоналізму майбутнього вчителя процесі особистісно орієнтованої професійної підготовки: Методичні рекомендації. – Черкаси: Брама, 2007. – 51 с.

 

6. Чобітько М.Г. Проблеми особистісно орієнтованого навчання в професійній підготовці майбутніх учителів //Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2001. – Вип.IV. – С.55-60.


7. Чобітько М.Г. Зміст освіти в умовах особистісно орієнтованої парадигми //Педагогічний процес: Теорія і практика: Зб. наук. праць. /За заг. ред. С.О.Сисоєвої. – 2002. – Вип.2. – С.160-171.


8. Чобітько М.Г. Особистісно орієнтовані технології навчання в умовах професійної освіти // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб.наук. праць. / Запорізький обл. ін-т післядипломної освіти. К., Запоріжжя, 2002. – Вип. 22. - С. 154 – 158.


9. Чобітько М.Г. Формування особистісно орієнтованої професійної позиції майбутнього вчителя // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2003. – Вип. 2. - С. 155 – 165.


10. Чобітько М.Г. Особистісно орієнтоване навчання в педагогічній професійній освіті // Педагогічний процес: теорія і практика. Зб. наук. праць / За заг ред. С.О. Сисоєвої. – К., 2003. – Вип. 1. - С. 124 – 138.


11. Чобітько М.Г. Концептуально-педагогічні аспекти особистісно орієнтованої підготовки майбутнього вчителя // Професійна та моральна культура в педагогічній системі: Зб. наук. праць /За ред. Г.Є.Гребенюка. - Харків, 2003. - С. 169 – 178.


12. Чобітько М.Г. Особистісно орієнтована взаємодія „Студент – викладач” у рамках навчально-виховного процесу вищого навчального закладу // Розвиток інноваційних процесів у навчально виховних закладах: Зб. наук. праць /За ред. Г.Є.Гребенюка. – Харків, 2003. - С. 165 – 175.


13. Чобітько М.Г. Перехід від когнітивної до особистісно орієнтованої парадигми в освіті // Педагогічні умови професійного становлення учнівської молоді: Зб. наук. праць /За ред. Г.Є.Гребенюка. – Харків, 2003. - С. 140 – 148.


14. Чобітько М.Г. Суб’єкт суб’єктна парадигма професійної підготовки майбутнього вчителя // Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. праць / За ред. С.О. Сисоєвої. К., 2004. – Вип. I. - С. 122 – 133.


15. Чобітько М.Г. Особистісно орієнтована професійно-педагогічна підготовка студентів // Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. праць / За ред. С.О. Сисоєвої. - К., 2004. – Вип. 2. – С. 168 – 178


16. Чобітько М.Г. Самовдосконалення студентів майбутніх учителів у процесі особистісно орієнтованої професійної підготовки // Педагогіка і психологія. - 2004. - № 1. - С. 57 – 70.


17. Чобітько М.Г. Особистісно орієнтована взаємодія „викладач-студент” в процесі професійної підготовки майбутніх учителів // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць / Запорізький обл. ін-т післядипломної пед. освіти. - К., Запоріжжя, 2004. – Вип. 30. - С. 46 – 50.


18. Чобітько М.Г. Педагогічне проектування в процесі особистісно орієнтованої професійної підготовки // Освіта і управління. – 2004. - Т. 7, № 2. С. 121 – 127.


19. Чобітько М.Г. Професійне самовизначення майбутнього вчителя //Освіта і управління. – 2005. – Т.8. – №1. – С.135-140.


20. Чобітько М.Г. Педагогічні принципи особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх учителів // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - 2005. – Вип. 1. - С. 135 – 141.
21. Чобітько М.Г. Особистісно орієнтоване навчання: зміст і структура // Педагогіка і психологія. - 2005. - № 3. - С. 48 – 57.


22. Чобітько М.Г. До питання структури особистісно орієнтованого підходу у педагогічній діяльності // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць / Запорізький обл. ін-т післядипломної пед. освіти. К., Запоріжжя, 2005. – Вип. 35. - С. 150 – 155.


23. Чобітько М.Г. Індивідуальність студента в особистісно орієнтованому навчанні // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць / К., Запоріжжя, 2005. – Вип. 36. - С. 136 – 142.


24. Чобітько М.Г. Сутність та принципи особистісно орієнтованої освіти // Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. праць /За ред. С.О. Сисоєвої. – К., 2006. – Вип. 2. - С. 143-155.


25. Чобітько М.Г. Особистісні компоненти у професійному становленні майбутнього вчителя //Освіта і управління. – 2007. – Т.10. – №1. – С.118-124.


26. Чобітько М.Г. Орієнтація на особистісний підхід у процесі підготовки майбутнього вчителя //Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології: Матеріали Міжнар. наук. конф., присвяченої 35-річчю наук. та пед. діяльності академіка С.Д.Максименка (17 – 18 грудня 2001 р.) – К., 2002. – С.397-400.


27. Чобітько М.Г. Основи самовизначення і вольового вибору у психологічних поглядах Г.С. Сковороди // Григорій Савич Сковорода письменник, філософ, педагог: Тези міжвуз. наук. конф. пам’яті Г.С. Сковороди, проведеної з нагоди 200-річчя від часу його смерті 9 листопада 1994 р. - Черкаси, 1994. - С. 45 – 47.


28. Чобітько М.Г. Формування духовності студентів засобами мистецтва // Сучасна гуманітарна освіта її стан і перспективи: Тези виступів учасників наук. практ. конф. 24-27 вересня 1996 року. – Чернівці, 1996. - С. 193 – 195.


29. Яценко Т.С., Чобітько М.Г., Пархоменко Т.В. Особливості активності суб’єкта в процесі „психологічного захисту” //Проблеми соціальної психології : Міжвуз. наук. зб. - К., 1992. – Вип. 2. - С. 10 – 19 (авторські – 0,1 авт.арк.).


30. Чобітько М.Г. Психолого-педагогічні погляди О.О. Потебні // Материалы науч. конф., посвященной 70-летию со дня рождения профессора О.П. Преснякова. – Черкассы, 1996. - С. 14 – 15.


31. Чобітько М.Г. Воспитание трудовой дисциплины у сельских школьников // Проблемы социального и духовного возрождения села на современном этапе: Тезисы межрегион. науч. практ. конф., состоявшейся 10-12 октября 1991г. в г. Черкассы. - Черкассы, 1992. – С. 22 – 26.


32. Яценко Т.С., Чобітько М.Г., Гребенюк О.Ю. Педагогическое наследие А.С. Макаренко и активная социально-психологическая подготовка учителей к общению с учащимися //Психология педагогического общения: Сборник науч. тр., Том I. - Кировоград, 1991. С. 132 – 144 (авторські – 0,4 авт.арк.).


33. Яценко Т.С., Чобітько М.Г., Біла О.Г., Пархоменко Т.В. Прояв емпатії в контексті досвіду групової психокорекції //Методи підготовки фахівців до професійного спілкування: Матеріали Всеукр. наук. практ. конф. Черкаси, 27-29 травня 1997 р. – Черкаси, 1997. - С. 290 – 292. (авторські – 0,1 авт.арк.).


34. Яценко Т.С., Чобитько Н.Г. Психофизиологические предпосылки «психологической защиты» и ёё воздействия на профессиональное общение //Индивидуальные особенности человека и профессиональная деятельность: Тезисы докладов Черкассы, 13-15 ноября 1991г. – К., Черкассы, 1991. Ч. 2. – С.153-154 (авторские – 0,1 авт.арк.).


35. Яценко Т.С., Чобітько М.Г. Воспитание дисциплинированности в педагогическом наследии А.С. Макаренко //Психология педагогического общения: Сборник научых трудов. Кировоград, 1992. Т. 4. – С.915. (авторські – 0,1 авт.арк.).


36. Чобитько Н.Г. Формирование психологической готовности студентов педагогического института к педагогической деятельности в школе // Адаптація учнівської молоді до навчальних занять та фізичних навантажень: Тези доповідей наукової конференції. Черкаси, 1993. - С. 91-92.


37. Чобітько М.Г. Адаптація навчального матеріалу з урахуванням наукової домінантності // Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій в онтогенезі: Матеріали симпозіуму. К., Черкаси, 1995. - С. 95-96.


38. Чобітько М.Г. Удосконалення управління руховим режимом учнів початкових класів // Фізична культура, спорт та здоров’я: Матеріали міжн. наук. практ. конф. Черкаси, Переяслав-Хмельницький, 1996. - С. 59-60.


39. Чобітько М.Г. Заняття фізичною культурою – важливий засіб виховання дисциплінованості студентів //Фізичне виховання дітей і молоді /12 республіканський міжвідомчий журнал. – К., Здоров’я. – 1988. – С.80-82.


40. Чобитько Н.Г. Использование идей А.С.Макаренка о воспитании сознательной дисциплины в современной школе //Педагогическое наследие А.С.Макаренка и проблемы перестройки советской школы /Тезисы докладов и выступлений областной научно-практической конференции. – Черкассы, 1988. – С.58-59.


41. Чобитько Н.Г. Педагогические проблемы формирования коллективизма у студентов в процессе физкультурно-спортивной деятельности //Социально-экономические и научно-технические проблемы развития народного хозяйства /Областная научн.-техн. Конференция (тезисы докладов) 17 октября 1990. – Черкассы, 1990. – Часть ІІІ.


42. Чобітько М.Г. Стажування як форма підготовки практичного психолога: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Черкаси, 1997. – Кн.1. – С.134-139.

Список публікацій Клопова Р.В.

1.     Наукові та навчально–методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації

 

1.     Дейнега И.А., Лиходед В.С. Некоторые аспекты физического воспитания в вузе в связи с последствиями аварии на ЧАЭС. Всеукраїнська науково–практична конференція “Актуальні проблеми фізичного виховання у вузі”, Донецьк, 1995. – С. 58–59.

2.     Козий М.В., Лиходед В.С., Говорухина Л.Г. и др. Сравнительная оценка уровня здоровья у детей и подростков, подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на ЧАЭС. Материалы Международной конференции “Совершенствование системы физвоспитания в школе”, Смоленск, 1996. – С. 62–63.

3.     Лиходед В.С. Радиационные аспекты валеологии. Матерiали  II Всеукраїнської науково–практичної конференції “Актуальні проблеми валеологічної освіти в навчальних закладах України”, Кіровоград, 1996. – С. 54–55.

4.     Козий М.В., Лиходед В.С., Говорухина Л.Г. и др. Оценка и коррекция состояния здоровья у детей с помощью программы “Школяр”. Материалы  II региональной конферпенции “Совершенство–вание форм и методов физического воспитания учащихся общеобразова–тельных школ, Витебск, 1997. – С.81–82.

5.     Лиходед В.С., Говорухина Л.Г. Питание спортсменов. Запорожье, ЗГУ. 1997. – 81 с.

6.     Дейнега І.А., Говорухіна Л.Г., Козій М.В та інш. Оздоровча функція школи в сучасних радіаційно–екологічних умовах. Науковий вісник: Серія “Теорія і методика навчання та  виховання”/ Зб.наук праць, за ред. проф. Балбенко С.Ю – Харків: ХДПУ, 1997. вип. 1– С.88–92.

7.     Дорошенко Э.Ю., Гусак А.Е. Средства физической культуры как фактор формирования здорового образа жизни. Научно–исследовательская и методическая   работа в средних и высших учебных заведениях: Проблемы, поиски, решения. / Сб.науч. ст. под ред. проф. Сманцера А.П.,  – Минск, 1997.  – С. 117–119.

8.     Лиходід В.С., Манілова О.С. Гігієнічна оцінка харчування спортсменів в сучасних умовах. Тези II Всеукраїнської науково–практ. Конференції.”Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор”, Львів, 1997.– С. 21–22.

9.     Лиходід В.С., Манілова О.С. Ігри в навчальному процесі пловців. Тези II Всеукраїнської науково–практ. Конференції.”Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор”, Львів, 1997.– С. 87–88.

10. Лиходід В.С., Манілова О.С. Оптимизация учебного процесса по спортивным дисциплинам на факультете физического воспитания. Тези доповідей II Всеукраїнської науково–практичної конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання у вузі» /під загальною редакцією В.М. Казакова – Донецьк: ДонДМУ ім М. Горького, 1998. – С 29–30.

11. Оцінка рівня розвитку рухових якостей робітників АЕС. Матеріали II Всеукраїнської наукової конференції аспірантів “Молода спортивна наука України”, Львів, 1998. – С.39–41.

12. Лиходед Я.В. , Манилова С.А., Говорухина Л.Г. Физическая реабилитация персонала АЭС. Матеріали III Міжнародної науково–практичної конференції “Фізична культура, спорт та здоров¢я нації ”, Вінниця, 1998. – С. 152–154.

13. Лиходед В.С., Федець В.Б. Донозологічна оцінка стану здоров’ята способу життя працівників залізничного транспорту. Матеріали III Міжнародної науково–практичної конференції “Фізична культура, спорт та здоров¢я нації ”, Вінниця, 1998. – С. 152–154.

14. Чередниченко И.А., Лиходед В.С. Динамика адаптационно–компенсаторных реакций у детей и подростков, эвакуированных из 30–км зоны аварии на ЧАЭС. Матеріали III Міжнародної науково–практичної конференції «Адаптаційні можливості дітей та молоді», Одеса, 1998. – С.146–147.

15. Лиходід Я.В., Манілова О.С., Говорухіна Л.Г. Сравнительная оценка городских и сельских школьников. Материалы всероссийской научно–практической конференции “Гигиена детей и подростков на пороге третьего тысячелетия. Основные направления развития”, – М.: 1999. – С.36

16.  Обоснование средств коррекции физического здоровья для работников АЭС. “Фізичне виховання , спорт і культура здоров’я  у сучасному суспільстві” /Збірник наукових праць Волинського державного універсітету імені Лесі Українки – Луцьк, “Медіа”, 1999. – С. 818–822.

17. Лиходід Я.В., Лиходід В.С. Физическое состяние ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. “Фізичне виховання , спорт і культура здоров’я  у сучасному суспільстві”/ Збірник наукових праць Волинського державного універсітету імені Лесі Українки – Луцьк, “Медіа”, 1999.– С. 866–874.

18.  Лиходід Я.В., Лиходід В.С., Манілова О.С. Здоровье школьников Энергодара (валеометрическая оценка). Материалы городской учительской конференции. –Энергодар, 25 августа  1999 г.

19. Лиходід Я.В., Лиходід В.С., Никифорова Н.А. Иммунный статус работников АЭС и его коррекция. Педагогіка, психологія та медико–біологічні проблеми фізичного виховання і спорту /Збірник наукових праць Харківського художньо–промислового інстітуту. – Харьков.: 2000. – №2. – С. 57–64.

20.  Лиходед В.С. Оценка и коррекция биологического возраста работников АЭС. Актуальні проблеми фізичної культури та спорту в сучасних соціально–економічних та екологічних умовах: Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Запоріжжя, ЗДУ, 2000. – С. 102–104.

21. Лиходед Я.В., Лиходед В.С., Богдановская Н.В. Прогностическая значимость адаптационного потенциала системы кровообращения при валеометрическом обследовании детей и подростков. Матеріали III Міжнародної науково–практичної конференції «Адаптаційні можливості дітей та молоді», Одеса, 2000. – С.49–52.

22. Структура фізичного стану працівників АЕС. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – К.: Олімпійська література, 2001. – №4. – С. 45–48.

23.  Лиходед Я.В., Лиходед В.С. Индивидуальные рекомендации по реабилитации персонала АЭС. Методическое пособие. – Запорожье: ЗГУ, 2001. – 203 с.

24. Програма оздоровчого плавання для працівників реакторного виробництва АЕС. “Молода спортивна наука” /Збірник наукових праць з галузі фізичної культури та спорту, Львів, “Панорама”, 2002. Випуск 6, Т.2, – С. 443–445.

 

2. Наукові та навчально–методичні роботи, опубліковані після захисту дисертації

 

25.  Лиходед Я.В., Лиходед В.С. Физическая реабилитация песонала АЭС. Научное издание. Запорожье:  ЗГУ,2003, – 203 с.

26. Дорошенко Э.Ю. Программа занятий спортивными играми для работников реакторного производства АЭС. Физическое воспитание студентов творческих специальностей: Сборник научных трудов под редакцией Ермакова С.С. – Харьков: ХГАДИ (ХХПИ), 2004. – №1. – С. 99–107.

27. Основні поняття новітніх інформаційних технологій. Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць під редакцією Сисоєвої С.О. – К.: П/П „Екмо”, 2004. – С. 42–51.

28. Сущенко Л.П. Про деякі аспекти генезису дистанційного навчання в теорії та практиці. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб.наук.пр. – Вип.. 5 / Редкол.: І.А.Зязюн (голова) та інш. – Київ–Вінниця: ДОВ Вінниця, 2004. – С. 502–506.

29. Визначення основних дефініцій дистанційного навчання: педагогічний аспект. Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково–методичний журнал. – 2004. – Випуск 2. – С. 104–111.

30. Порівняльний аналіз традиційної та дистанційної форми навчання у професійній освіті фахівців. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук.пр. /Редкол.: Сущенко Т.И. (відп. ред.) та ін. – Київ – Запоріжжя. – 2004. Вип. 33. – С. 113–118.

31. Дистанційне навчання у системі відкритого навчання. Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково–методичний журнал. – К.: – 2005. – Випуск 2. – С. 129–136.

32.  Генезис дистанційного навчання. Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць під редакцією Сисоєвої С.О. – К.: – Випуск 2, П/П „Екмо”, 2005. – С. 37–46.

33.Зарубіжні моделі дистанційного навчання: педагогічний аспект. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук.пр. /Редкол.: Сущенко Т.И. (відп. ред.) та ін. – Київ – Запоріжжя. – 2005. Вип. 35. – С. 59–64.

34. Зарубіжні моделі дистанційного навчання: організаційний аспект. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук.пр. /Редкол.: Сущенко Т.И. (відп. ред.) та ін. – Київ – Запоріжжя. – 2005. Вип. 36. – С. 49–53.

35.  Лиходед Я.В., Лиходед В.С., Дорошенко Э.Ю. Физическое здоровье современных школьников. Матеріали ІХ Міжнародного наукового конгресу «Олімпійський спорт і спорт для всіх» – К.: Олімпійська література, 2005. – С.158.

36.  Лиходед В.С., Лозинский В.Г., Солнечная активность и рождаемость спортсменов мирового уровня. «Олімпійський спорт і спорт для всіх» Матеріали ІХ Міжнародного наукового конгресу – К.: Олімпійська література, 2005. – С.381.

37.  Лиходед В.С., Солодовников А.Н., Чечель Н.М. Гигиенические аспекты подготовки бегунов на сверх марафонские дистанции. «Актуальні проблеми фізичної культури та спорту в сучасних соціально–економічних та екологічних умовах»: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. У 2-х ч. – Запоріжжя, ЗНУ, Ч.1. 2005. – С. 129–133.

38.  Лиходед Я.В., Лиходед В.С. Рождаемость детей в условиях 30-км зоны АЭС. «Актуальні проблеми фізичної культури та спорту в сучасних соціально–економічних та екологічних умовах»: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. – Запоріжжя, ЗНУ, Ч.2. 2005. – С. 139–148.

39. Дистанційна освіта у професійній підготовці фахівців з фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах. Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково–методичний журнал. – К.: – 2006. – Випуск 3-4. – С. 146–154.

40. Добровольский Г.А. Платформа дистанційного навчання як складова частина системи підготовки фахівців у вищій фізкультурній освіті. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за ред.. проф.. Єрмакова С.С. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2006. - №8. – С. 35-40.

41.   Кушнир Г.І. Деякі теоретичні аспекти комплексного оздоровчого силового тренування. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за ред.. проф.. Єрмакова С.С. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2006. - №9. – С. 61-66.

42. Інформатизація вищої фізкультурної освіти. Актуальні проблеми фізкультурної освіти: Матеріали ІІ електронної наукової конференції (18 травня 2006 р. м.Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: «ОВС», 2006. – 96 с.

43.  Інформаційні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту у вищій школі. Дні науки: Зб. Тез доповідей: В 4т. / Гуманітарний університет «ЗІДМУ», 5-6 жовтня 2006; Ред. кол. В.М.Огаренко та ін. – Запоріжжя: ГУ«ЗІДМУ», 2006. Т4.–404 с.

44. Лиходед Я.В., Лиходед В.С. Здоровье детей в регионе АЭС. Научное издание. Запорожье:  ЗНУ, 2006, – 196 с.

45. Інформатизація вищої фізкультурної освіти. Теорія та методика фізичного виховання. – Харків.: «ОВС», 2007. – №4. – С. 4–8.

46. Система інформаційного забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у ВНЗ. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за ред.. проф.. Єрмакова С.С. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2007. - №6. – С. 128-132.

47. Лиходед Я.В., Лиходед В.С. Развитие двигательных качеств у школьников 7-14 лет из 30-км зоны АЭС. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за ред.. проф.. Єрмакова С.С. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2008. - №7. – С. 79-85.

48.  Лиходед Я.В., Лиходед В.С. Зависимость здоровья школьников от их образа жизни. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за ред.. проф.. Єрмакова С.С. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2008. - №8. – С. 95-100.

49. Cучасні моделі використання інформаційних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців. Науково-практична конференція “Інформаційні технології в системі підготовки фахівців у вищих школах” до 60-річчя Київського національного лінгвістичного університету.  Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць під редакцією Сисоєвої С.О. – К.: – Випуск 4, П/П „Екмо”, 2008. – С. 94-103.

 

3. Основні навчально–методичні роботи

(за період науково–педагогічної діяльності)

 

50.  Дорошенко Э.Ю., Гусак А.Е. Методичні рекомендації до навчання технічним діям у волейболі (для студентів факультету здоров¢я, фізичного виховання та спорту ). Запоріжжя, ЗДУ, 1997. – 22 с.(Рекомендовано до друку кафедрою спорту та спортивних ігор. Протокол №2 від 05.09.1997 р.).

51. Манілова С.О. Навчання плаванню (методичний посібник для самостійної роботи студентів). Запоріжжя: ЗДУ, 1997. – 17 с.(Рекомендовано до друку кафедрою спорту та спортивних ігор. Протокол №3 від 06.10.1997 р.).

52.  Лиходід В.С., Говорухіна Л.Г. Гігієна в запитаннях та відповідях (Навчальний посібник для студентів факультетів фізичного виховання). “Стат и Ко”, Запоріжжя, 1998.– 86 с.

53.  Кушнір Г.І. Деякі теоретичні аспекти оздоровчого силового тренування (методичні рекомендації для студентів факультетів фізичного виховання та інститутів фізичної культури). Запоріжжя. – 2004. – 25 с. (Рекомендовано до друку вченою радою ЗДУ. Протокол №2 від 26.10.2004.

54. Кушнір Г.І. Деякі теоретичні аспекти оздоровчого силового тренування (методичні рекомендації для студентів факультетів фізичного виховання та інститутів фізичної культури). Запоріжжя. – 2004. – 34 с. (Рекомендовано до друку вченою радою ЗДУ. Протокол №2 від 26.10.2004.

55.  Іванов А.П., Назаренко В.В. Плавання з методикою викладання: техніка плавання способами кроль і на спині. Навчальний посібник – Запоріжжя. ЗНУ– 2005. – 41 с. (Рекомендовано до друку вченою радою ЗНУ. Протокол №4 від 19.12.2005.

56. Іванов А.П., Назаренко В.В. Плавання з методикою викладання: прикладне плавання. Навчальний посібник – Запоріжжя. ЗНУ– 2005. – 40 с. (Рекомендовано до друку вченою радою ЗНУ. Протокол №4 від 19.12.2005).

57. Лиходід В.С., Владімірова О.В. Шкільна гігієна. Методичні рекомендації  з педагогічної практики для студентів факультету фізичного виховання – Запоріжжя. ЗНУ – 2006. – 58 с. (Рекомендовано до друку вченою радою ЗНУ. Протокол №6 від 31.01.2006)

Список публікацій Уфімцевой С.В.

Основний зміст дослідження відображено у таких публікаціях:

 

1. Уфімцева С.В. Особливості творчого розвитку дітей молодшого шкільного віку // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - К., 2003. - Випуск № 2. - С. 201-205.


2. Уфімцева С.В. Використання художніх творів для творчого розвитку молодших школярів // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - К., 2004. -Випуск № 3-4. - С. 167-171.


3. Уфімцева С.В. Творчий розвиток молодших школярів на уроках української мови // Педагогічні особливості формування професійних якостей студентів: Збірник наукових праць // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. -Харків - Луганськ: Стильїздат, 2004. - С. 208-215.


4. Уфімцева С.В. Концептуальна модель формування творчої особистості дитини в умовах навчально-виховного комплексу // Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць // Педагогіка і психологія. - К., 2005. - Випуск №3. - С. 264-273.


5. Уфімцева С.В. Організація творчої діяльності молодших школярів в процесі навчання // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - К., 2005.-Випуск №3-4.-С. 170-173.


6. Уфімцева С.В. Наступність у творчому розвитку дошкільників і учнів початкових класів // Початкова школа. - 2005. - № 12. - С. 14-18.


7. Уфімцева С.В. Особливості творчого розвитку дошкільника і молодшого школяра // Рідна школа. - 2006. - № 2. - С. 65-67.


8. Уфімцева С.В. Організація творчої діяльності дітей у навчально-виховному процесі // Імідж сучасного педагога: Науково-практичний освітньо-популярний журнал. -К., 2005. -№ 9-Ю (58-59)-С. 56-58.
9. Уфімцева С.В. Знайомтесь: "Домінанта" - дитячий садок + школа // Обдарована дитина: Науково-практичний журнал. - К., 2005. - № 2 - С. 13-21.


10. Уфімцева С.В. Формуємо творчу особистість // Директор школи. Газета для керівників шкіл. - К., 2005. - № 48 (384). - С. 18-20.


11. Уфімцева С.В. Дитяча творчість як мистецтво // Директор школи. Газета для керівників шкіл. - К., 2006. - № 1 (385). - С. 14-16.


12. Уфімцева С.В. Організація діяльності навчально-виховного закладу в Україні // Wychowanie techniczne. - Czestochowa, 2003. -№ 6. - С. 173-180.

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 4 гостей та відсутні користувачі