Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Список публікацій Красікової Т.І.

Основний зміст дослідження відображено у таких публікаціях:

 

1. Красікова Т.І. Організація навчального процесу у коледжі як педагогічна проблема: Методичний посібник для викладачів, методистів і керівників вищих закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації. –  Харків: Константа, 2001. – 71с.


2. Красікова Т.І. Технологія організації навчальної діяльності студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями у коледжі економічного профілю // Педагогічні технології у неперервній професійній освіті. – К.: ВІПОЛ, 2001. – С. 418-440.


3. Красікова Т.І. Системне управління навчально-виховним процесом у вищому навчальному закладі другого рівня акредитації // Професійна підготовка фахівців вищої школи в умовах оновленої парадигми освіти: Зб. наук. пр. – Харків: Каравела, 1999.–С. 33-40.


4. Красикова Т.И., Сивый В.Б. Организация самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов // Педагогічна наука та мистецтвознавство на межі століть: Зб. наук. пр. – Харків: Каравела, 1999.–С. 129-138.


5. Красікова Т.І. Коледж в системі ступеневої підготовки фахівців // Теоретико-методологічні проблеми організації педагогічного процесу: Зб. наук. пр. – Харків: Каравела, 1999.–С. 24-28.


6. Красікова Т.І. Шляхи інтеграції освітньо-професійних програм підготовки фахівців в умовах коледжу // Професійна підготовка бакалаврів у закладах освіти другого рівня акредитації: організаційне та науково-методичне забезпечення: Зб. наук. пр. – Харків: Каравела, 2000. – С. 88-93.


7. Красікова Т.І. Особливості організації наскрізної математичної освіти в умовах коледжу // Наукові записки кафедри педагогіки: Зб. наук. пр. –Харків: Константа. 2000. – Вип.5. –  С. 85-91.


8. Красікова Т.І. Моделювання навчального процесу в коледжі // Постметодика. –2001. – №1(33) – С. 47-50.


9. Красікова Т.І. До проблеми формування змісту вищої освіти як єдиної системи знань. // Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Миколаїв: МДПУ, 2001. – Вип.4. – С. 104-210.


10. Красікова Т.І. Коледж – невід'ємна частина державної системи ступеневої підготовки фахівців // Збірник матеріалів Харківської обласної конференції педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації (26 лютого 1999). – Харків: Константа, 1999. – С. 30-33.


11. Красікова Т.І. Теоретико-методологічні засади побудови моделі майбутнього фахівця // Творча особистість у системі неперервної професійної освіти: Матеріали Міжнар. наук. конф. 16-17 травня 2000 року. – Харків: ХДПУ, 2000. – С. 217-221.


12. Красікова Т.І. Деякі проблеми формування моралі випускника вищого закладу освіти // Всеукраїнська науково-методична конференція: Гуманізація і гуманітаризація вищої технічної освіти: Матеріали Всеукр. Наук-метод. конф. – Харків: ХТУРЕ, 2000. – С. 140-141.


13. Красікова Т.І. Коледж як нова ланка національної освітньої системи // Університет і регіон: Матеріали VІ наук.-практ. конф. Східноукраінського національного університету 28-30 листопада 2000 р. – Луганськ: вид-во Східноукр. нац. ун-ту, 2000. – С. 22-23.


14. Красикова Т.И. О концепции практической подготовки студентов в колледже // Матеріали конф.: Харківська вища школа: методичні пошуки на рубежі століть. – Харків, Вид. центр ХНУ, 2001. – С. 160-162.


15. Красікова Т.І. Стандартизація вищої освіти // Концептуальні засади модернізації системи освіти в Україні: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 1  лютого  2002 року. – Харків: Вид. відділ НУА.– 2002.–С.179-181.

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 14 гостей та відсутні користувачі