Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Список публікацій Титаренко І.О.

Основний зміст дослідження відображено у таких публікаціях:

 

1. Сисоєва С.О., Титаренко І.О. Сучасні підходи до визначення педагогічних технологій // Педагогічні технології неперервної професійної освіти: Монографія /С.О.Сисоєва, А.М.Алексюк, П.М.Воловик, О.І.Кульчицька, Л.Є. Сігаєва, Я.В.Цехмістер та ін.; За заг.ред.С.О.Сисоєвої.-К.:Віпол, 2001.– С. 13-53 – 2 авт. арк.–(авторські – С. 21-41) – 1 авт. арк.


2. Титаренко І.О. Підвищення професійної компетентності педагога в системі методичної роботи професійного навчального закладу: Навчально-методичний посібник.–К.: П/П “ЕКМО”, 2004 .-154 с.–6,4 авт.арк.


3. Титаренко І.О. Фахове вдосконалення вчителя в системі післядипломної освіти: теоретичний аспект // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. –  2001. – Вип. 3. – С. 37-44. – 0,4 авт.арк.


4. Титаренко І.О. Підвищення кваліфікації як важливий фактор розвитку професійної культури вчителя // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. –  2002. – Вип.4. – С. 194-199. – 0,3 авт.арк.


5. Титаренко І.О. Підвищення педагогічної майстерності вчителів в системі методичної роботи загальноосвітньої школи // Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць /За заг.ред. С.О.Сисоєвої. – К.: П/П "ЕКМО", 2003. – Вип.1. –С. 113-123.–0,5 авт.арк.


6. Титаренко І.О. Формування етичних відносин між вчителями в системі методичної роботи школи // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2003. – Вип.3-4. – С.135-139. – 0,3 авт.арк.


7. Титаренко І.О. Формування етичних відносин між вчителями в системі методичної роботи школи // Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень і перспективи: Збірник наукових праць / За ред. І.А.Зязюна та Н.Г.Ничкало. – К.: 2003.– С.556-562. – 0,5 авт.арк.


8. Титаренко І.О. Підготовка вчителя до виховання культури поведінки учнів // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2004. – Вип.2. – С.59-67. – 0,5 авт.арк.


9. Титаренко І.О. Підвищення професійної компетентності вчителя щодо проведення соціально-педагогічної роботи з батьками // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2004. – Вип. 3-4. – С.102-110. – 0,4 авт.арк.


10. Титаренко І.О. Підготовка вчителя до самовдосконалення за допомогою сучасних інформаційних технологій // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2005. – Вип. 2.– С.121-128. – 0,4 авт.арк.


11. Титаренко І.О. Двокомпонентна модель організації внутрішньошкільної методичної роботи та форми і методи її реалізації // Підвищення готовності майбутніх фахівців до інноваційної педагогічної діяльності: Зб.наук.праць /За заг. ред. Г.Є.Гребенюка. – Міністерство мистецтв та туризму України. – Луганськ-Харків.: Стиль, 2005. – С.178-186 (Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка). – 0,4 авт.арк.


12. Титаренко І.О. Система методичної роботи в післядипломній освіті вчителя. // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Збірник наукових праць: У 2 Ч. / Редкол.: І.А.Зязюн (голова) та ін. – Київ - Вінниця: ДОВ Вінниця, 2002.– Ч.1.– С.351-356. – 0,5 авт.арк.


13. Титаренко І.О. Розвиток особистості вчителя в умовах підвищення кваліфікації // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць / За ред. Л.Л.Товажнянського та О.Г.Романовського: – У 2 Ч. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2002. – Ч.2. – С.300-303. – 0,4 авт.арк.


14. Титаренко І.О. Нові підходи щодо вдосконалення вчителів у школах // Технології неперервної освіти: проблеми, досвід, перспективи розвитку: Збірник статей до традиційної IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2002. – С.131-133. – 0,4 авт.арк.

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 14 гостей та відсутні користувачі