Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Список публікацій Коваль Т.І.

Список науково-методичних праць д.п.н.,
професора Коваль Тамари Іванівни
 
1.     Коваль Т.І. Професійна підготовка з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів: Монографія. – К.: Ленвіт, 2007. – 264 с. – Бібліогр.: с. 202–232. – авт. арк. 17,2.
2.     Коваль Т.І. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів. Автореф. дис… доктора пед. наук: 13.00.04 / Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України. – Київ, 2008. – 44 с.
3.     Практикум з циклу дисциплін “Інформаційні технології в менеджменті” (Управління інформацією в офісі з використанням програми Outlook)”: Навч. посібник для студентів спеціальності “Менеджмент організацій” /Укл. Л.А. Карташова, Т.І. Коваль.– К.: Видавничий центр КНЛУ, 2001.– 85 с.
4.     Практикум з циклу дисциплін “Інформаційні технології в менеджменті” (Офісна техніка)” // Навчальний посібник для студентів спеціальності “Менеджмент організацій” /Укл. Т.І. Коваль, Л.В.Липська,О.А.Бойченко.– К.: Видавничий центр КНЛУ, 2002.– 132 с.
5.     Практикум з циклу дисциплін “Інформаційні технології в менеджменті” (Підготовка ділових документів у тестовому процесорі Word. Частина 1.)”: Навч. посібник для студентів спеціальності “Менеджмент організацій” /Укл. Т.І. Коваль, О.П.Безклінська, М.В.Горбань. – К.: Видавничийцентр КНЛУ, 2002. – 138 с.
6.     Практикум з циклу дисциплін “Інформаційні технології в менеджменті” (Підготовка ділових документів у тестовому процесорі Word. Частина 2.)”: Навч. посібник для студентів спеціальності “Менеджмент організацій” /Укл. Т.І. Коваль.– К.: Видавничий центр КНЛУ, 2003.– 95 с.
7.     Практикум з циклу дисциплін “Інформаційні технології в менеджменті” (Використання електронних таблиць Excel для економічних, статистичних та фінансових розрахунків): Навч. посібник для студентів спеціальності “Менеджмент організацій” /Укл. Т.І. Коваль – К.: Вид. центр КНЛУ, 2004. –158 с.
8.     Коваль Т.І. Інформатика та комп’ютерна техніка. Кредитно-модульна організація вивчення інформаційно-комп’ютерного циклу дисциплін: Навч.-метод. посіб. – К.: КНЛУ, 2007. –  96 с.
9. Коваль Т.І. Модульна система побудови методичного комплексу з циклу дисциплін „Інформаційні технології в менеджменті” // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 21 /За загальною редакцією академіка АПН України Євтуха М.Б. – К: Видавничий центр КНЛУ, НМАУ, 2002. – С.52-56.
10. Коваль Т.І. Планування та організація самостійної  позааудиторної роботи майбутніх менеджерів при вивченні  циклу дисциплін „Інформаційні технології в менеджменті” // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. За загальною редакцією академіка АПН України Євтуха М.Б. – К.: Видавничий центр КНЛУ, НМАУ, 2002. Випуск 22.  – С.113-117.
11. Коваль Т.І. Використання текстового процесора Microsoft Word 2002 для підготовки ділових документів для масової розсилки // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 23 /За загальною редакцією академіка АПН України Євтуха М.Б. – К.: Видавничий центр КНЛУ, НМАУ, 2002. – С. 114-119.
12. Коваль Т.І. Система модульно-рейтингового навчання  менеджерів з інформаційних технологій в гуманітарному вищому навчальному закладі // Наука і сучасність. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Том XXXVI. –К.: Логос, 2003. –С. 54-64.
13. Коваль Т.І. Професійна підготовка майбутніх менеджерів у вищих гуманітарних навчальних закладах: технологічний аспект // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2003. – Випуск  2.– С. 119-131.
14. Коваль Т.І. Навчально-методичний комплект  як засіб навчання  з  інформаційних технологій менеджерів невиробничої сфери зі знанням іноземних мов у вищому навчальному закладі // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Збірник наукових праць / Педрада. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова. 2004. –№ 1(8). – С. 209-218.
15. Коваль Т.І. Вимоги до професійної підготовки майбутніх менеджерів з інформаційних технологій // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2004. –Випуск  1.– С.46-55.
16. Коваль Т.І. Організація дистанційного навчання з інформаційних технологій у процесі самостійної роботи майбутніх менеджерів-економістів // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 26 / За загальною редакцією академіка АПН України Євтуха М.Б. – К.: Видавничий центр КНЛУ, НМАУ, 2004.–С. 33-38
17. Коваль Т.І. Формування інформаційної культури майбутніх менеджерів‑економістів у процесі інформаційної підготовки // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Ізмаїл, 2004. – Вип. 16. – С. 70-74.
18. Коваль Т.І. Проблема підготовки  з інформаційних технологій майбутніх менеджерів   у педагогічній теорії // Наука і сучасність.  Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. –К.: Логос, 2004. Том 44. – C. 51-63.
19. Коваль Т.І. Формування професійно‑значущих якостей  майбутніх менеджерів  у процесі професійної підготовки  з інформаційних технологій // Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. –К.: Видавництво П/П „ЕКМО”, 2004. –Випуск 2. – С. 59-75.
20. Коваль Т.І. Методологічні засади професійної підготовки майбутніх менеджерів-економістів з інформаційних технологій у вищих навчальних закладах // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 28 /За загальною редакцією академіка АПН України Євтуха М.Б. – К.: Видавничий центр КНЛУ,  2004. – C. 152-157.
21. Коваль Т.І. Проблема індивідуалізації навчання  інформаційним технологіям  майбутніх менеджерів // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. –К.:,– 2004. –Випуск  3. – С. 207-213.
22. Коваль Т.І., Кужель О.М. Дидактичні можливості навчаючих програм з англійської мови // Комп’ютер у школі та сім’ї, №2, 2002. –С. 33-38.
23. Чекаль Г.С., Асоянц П.Г., Коваль Т.І. Використання текстового процесора для створення комп’ютерних вправ  у  навчанні  іноземних мов  / Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Філологія. Педагогіка. Психологія. –Видавничий центр КНЛУ. – 2003.– Випуск 8. – C. 124-127.
24. КовальТ.І., Чирва І.В. Диференційоване навчання англомовного діалогічного мовлення майбутніх інженерів. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Ізмаїл, 2004. – Вип. 17. – С. 39-45.
25. Чекаль Г.С. Коваль Т.І. Зворотний Зв’язок як засіб управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів у комп’ютерних вправах з іноземних мов. –Іноземні мови. –№3. –2005. –С.25-28.
26. Коваль Т.І. Диференційоване  навчання майбутніх менеджерів‑економістів у процесі професійної підготовки з інформаційних технологій // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя: Науковий журнал. – 2004. – №3. – C. 123-128.
27. Коваль Т.І. Організація  автоматизованого модульного контролю навчальних досягнень з інформаційних технологій  майбутніх фахівців // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки – Луганськ. 2005 – №4(84). – С.103-109.
28. Коваль Т.І. Особливості вибору змісту професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів‑економістів // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2005. –Випуск  1. –С. 140-147.
29. Коваль Т.І. Професійна  підготовка з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів у  європейському вимірі // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальний випуск. – Київ: МІЛЕНІУМ, 2005.– С.274-282.
30. Коваль Т.І. Інтегративні тенденції розвитку змісту професійної підготовки  з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів // Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. – К.: Видавництво П/П „ЕКМО”, 2005. – Випуск 2. – С. 56-71.
31. Коваль Т.І. Дослідження проблеми впровадження інформаційних технологій у професійну діяльність  менеджерів‑економістів // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – К., – 2005. –Випуск 2. – С. 100-113.
32. Коваль Т.І. Проблема організації зворотного зв’язку в  інформаційно‑комп’ютерному освітньому середовищі // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редкол. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова. –2005. – №3 (10). – С. 68-76.
33. Коваль Т.І. Особистісно орієнтована професійна підготовка майбутніх менеджерів-економістів з інформаційних технологій // Збірник наукових праць  Полтавського педагогічного університету ім. В.Г. Короленка, –– Випуск 7(46). – Серія “Педагогічні науки”. – Полтава, 2005. –  С. 247-258.
34. Коваль Т.І. Характеристики базових понять дослідження щодо професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – К.:– 2005. – Випуск 3-4.– C. 86-93.
35. Коваль Т.І. Модель становлення інформаційної культури майбутніх  менеджерів-економістів // Наука і сучасність:  Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. –К.: Логос, 2005. Том.  52. – C. 37-51.
36. Коваль Т.І. Система дидактичних принципів професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів // Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. – К.: Видавництво П/П „ЕКМО”, 2005. – Випуск 3. – С. 123-133
37. Коваль Т.І.  Модель особистісно орієнтованої професійної підготовки  з інформаційних технологій  майбутніх менеджерів‑економістів //                   Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – К.– 2006, Випуск 1-2. –C. 138-148.
38. Коваль Т.І. Структура особистісно орієнтованої комплексної педагогічної  системи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 30/За загальною редакцією академіка АПН України Євтуха М.Б. – К.: Видавничий центр КНЛУ,  2006 – C. 44–49
39. Коваль Т.І. Сучасний стан професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх фахівців спеціальності “Менеджмент організацій” в Україні // Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. – К.: Видавництво П/П „ЕКМО”, 2006. – Випуск 2. – С. 55-69.
40. Коваль Т.І. Мотивація майбутніх менеджерів-економістів до вивчення інформаційних технологій // Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. – К.: Видавництво П/П „ЕКМО”, 2006. – Випуск 3. – С. 135-146.
41. Коваль Т.І. Професійна підготовка з інформаційних технологій майбутніх менеджерів у Російській Федерації // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – К.:– 2006, – Випуск 3-4.–C. 137-143.
42. Коваль Т.І. Особливості  професійної  підготовки з інформаційних технологій  майбутніх менеджерів у США // Освіта і управління. – 2006. – Том 9. –Число 3-4. – С. 197-205.
43. Коваль Т.І.  Аналіз  досвіду країн європейського союзу  щодо професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету.  Серія: Педагогіка. – 2007. – № 2. – C.129-135
44. Коваль Т.І. Навчально-методичний комплект  дисципліни „Інформатика та комп’ютерна техніка” // Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. – К.: Видавництво П/П „ЕКМО”, 2007. – Випуск 1. – С. 45-55.
45. Коваль Т.І. Критерії особистісно орієнтованої професійної підготовки  з інформаційних технологій майбутніх менеджерів‑економістів // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Наук.-метод. журнал. – К.,– 2007. – Вип. І-ІІ.– С. 109–117
46. Коваль Т.І.Самостійна позааудиторна робота майбутніх менеджерів-економістів у процесі професійної підготовки з інформаційних технологій // Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. – К.: Видавництво П/П „ЕКМО”, 2008. – Випуск 3. – С. 63–75.
47. Коваль Т.І.Проблеми впровадження електронного навчання під час професійної підготовки майбутніх менеджерів-економістів//  Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. / За загальною редакцією академіка АПН України Євтуха М.Б. – К.: Видавничий центр КНЛУ,  2008. – №36. – C. 87–92.
48. Коваль Т.І. Проблема впровадження електронних навчальних засобів у вищій школі // Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. – К.: Видавництво П/П „ЕКМО”, 2008. – Випуск 4. – С.104–112.

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 11 гостей та відсутні користувачі