Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Список публікацій Баловсяк Н.В.

Основний зміст дослідження відображено у таких публікаціях:

 

1. Сисоєва С.О., Баловсяк Н.В. Інформаційна компетентність фахівця: технології формування. – Чернівці, "Технодрук", 2006. – 208 с. – 9 авт.арк. (авторські – 4 авт.арк.)


2. Баловсяк Н. В., Григоришин І. А., Косяченко С. В. Комп'ютерний практикум для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання. - Чернівці, ЧТЕІ, 2002. - 114 с. – 4,75 авт. арк. – (авторські – С. 9-52. - 2 авт. арк.)


3. Баловсяк Н. В., Баловсяк С. В., Бабій П. І. Комп'ютерний практикум для студентів всіх спеціальностей заочної форми навчання. - Чернівці, ЧТЕІ, 2002. - 102 с.  – 4,25 авт. арк. - (авторські – С. 7-49. - 2 авт. арк.).


4. Бабій П. І., Баловсяк Н. В., Королюк Ю. Г. Робоча програма курсу "Інформаційні технології та системи" для студентів денної скороченої форми навчання спеціальності 6.050.10401-Д-04 "Фінанси" та 6.050.10601-Д-04 "Облік і аудит". - Чернівці, ЧТЕІ, 2005. - 14 с.  – 0,6 авт. арк. – (авторські – С. 3-10. – 0,3 авт. арк.)


5. Баловсяк Н. В., Расамакін В. Я. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для виконання лабораторних робіт з курсу "Інформатика та комп'ютерна техніка" з теми: "Робота з базами даних MS Access" для студентів усіх форм навчання. - Київ, 2002. - 62 с. – 2,6 авт. арк. – (авторські – С. 7-48. - 2 авт. арк.)


6. Баловсяк Н. В., Григоришин І. А., Кулібаба Л. В. Методичні рекомендації та завдання для лабораторних і самостійних робіт з курсу "Інформатика та комп'ютерна техніка", розділ "Система управління базами даних MS Access" для студентів денної форми навчання спеціальності "Фінанси". - Чернівці, ЧТЕІ, 2004. - 62 с. – 2,6 авт. арк. – (авторські – С. 7-27. – 0,8 авт. арк.)


7. Баловсяк Н. В., Бабій П. І. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для виконання лабораторних робіт з курсу "Інформаційні технології та системи" з теми "Робота з програмами для стиснення даних". - Чернівці, ЧТЕІ, 2004. - 52 с. – 2,2 авт. арк. – (авторські – С. 3-40. – 1,5 авт. арк.)


8. Баловсяк Н. В., Григоришин І. А., Кулібаба Л. В. Інформатика та КТ. MS Access. Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт для студентів обліково-фінансового факультету заочної форми навчання ЧТЕІ КНТЕУ. - Чернівці, ЧТЕІ, 2005. - 82 с. – 3,4 авт. арк. – (авторські – С. 5-32. - 1 авт. арк.)


9. Баловсяк Н. В. Використання проблемного навчання в системі додаткової вищої освіти // Науковий вісник Чернівецького університету, випуск 127. Педагогіка і психологія. - Чернівці, 2001. - С. 10-13. – 0,4 авт. арк.


10. Баловсяк Н. В. Диференційований підхід до розробки індивідуальних програм вивчення курсу (на прикладі курсу "Інформатика та комп'ютерна техніка") // Постметодика, №3, 2001. – С. 32-36. - 0,45 авт. арк.


11. Баловсяк Н. В. Використання елементів проблемного навчання при проведенні лекцій з дисциплін комп'ютерного циклу // Постметодика, №2-3, 2002  - С.112-118. – 0,45 авт. арк.


12. Баловсяк Н. В. Модель фахівця в контексті інформаційного суспільства. - Педагогічний процес: теорія і практика. Випуск 2, 2003. – с. 11-18. – 0,5 авт. арк.


13. Баловсяк Н. Формування самостійності у постановці навчальної мети у майбутнього економіста. - Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Випуск III, IV, 2003.  – с. 109-115. – 0,5 авт. арк.


14. Баловсяк Н. Ключові компетенції у структурі моделі спеціаліста. // Науковий вісник Чернівецького університету, випуск 210. Педагогіка і психологія. - Чернівці, 2004. - С. 5.-11. – 0,35 авт. арк.


15. Баловсяк Н. До проблеми формування інформаційної компетентності майбутнього економіста. - Педагогічний процес: теорія і практика. Випуск 1, 2004. - С. 18-27. – 0,5 авт. арк.


16. Баловсяк Н. Інформаційна компетентність фахівця. - Педагогіка і психологія професійної освіти. №5, 2004. - С. 21-29. – 0,45 авт. арк.


17. Баловсяк Н. Інформаційна компетентність в системі ключових компетенцій особистості. - Професійна підготовка та інноваційні процеси у навчально-виховних закладах. - С. 6. - Харків, 2004. – с. 6-15. – 0,5 авт. арк.


18. Баловсяк Н. Організаційно-педагогічні умови формування інформаційної компетентності. - Вісник Луганського педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, №4, квітень, 2005. - Луганськ, 2005.  – С. 21-26. – 0,4 авт. арк.


19. Баловсяк Н. В. Компетентностный подход к определению структуры профессиональной деятельности специалиста // Новые технологии в образовании. - №1, 2005. - Воронеж, 2005. - С. 122-124. – 0,125 авт.арк.


20. Баловсяк Н.В. Концептуальный подход к построению модели информационной компетентности будущего экономиста. - Новые технологии в образовании. – №1. – 2006. -  Воронежь, "Научная книга". -  С. 95-97.- 0,2 авт.арк.


21. Баловсяк Н.В. Технологічна модель формування інформаційної компетентності майбутнього економіста. - Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі. Збірник наукових праць. Кривий ріг . – С. 24-28. – 0,3 авт. арк.


22. Баловсяк Н. В. Трансформація змісту та мети практичних форм навчання в вузі при використанні елементів проблемного підходу до самостійної роботи студента (на прикладі дисциплін комп'ютерного циклу) // Матеріали конференції "Актуальні проблеми та перспективи вдосконалення підготовки конкурентноздатних фахівців", Київ, 3-4 грудня 2001 року – С.4-6. – 0,125 авт. арк.


23. Баловсяк Н. В. Використання проблемного підходу для організації самостійної роботи студентів при вивченні дисциплін комп'ютерного циклу // Матеріали конференції "Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи", Херсон, 3-4 вересня 2001 року.- С.4-7. – 0,2 авт. арк.


24. Баловсяк Н. В. Типи проблемних ситуацій на лекціях з дисциплін комп'ютерного циклу // V Міжнародна науково-практична конференція "Наука та освіта 2002". – С. 50-52. – 0,125 авт. арк.


25. Баловсяк Н. В. Система методів проблемного навчання при вивченні дисциплін комп'ютерного циклу у вузі // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, 24-26 квітня 2002 р. Кривий ріг . – С. 23-30. – 0,4 авт. арк.


26. Баловсяк Н. В. Теоретичні положення створення системи проблемних ситуацій при вивченні дисциплін комп'ютернолго циклу у внз // Науково-технічна та методична конференція "Інформаційі технології у виробництві та освіті", Хмельницький , Технологічний університет Поділля, 17-20 квітня 2002. – С. 12-15. – 0,2 авт. арк.


27. Баловсяк Н. В. Модель спеціаліста в умовах формування інформаційної компетентності (матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Комп'ютерно-інформаційні і комунікативні технології у навчальному процесі середньої та вищої школи", 2003, Косів, 2003). – С.17-22. - 0,25  авт. арк.


28. Баловсяк Н. В. Поняття професійної компетентності в зарубіжних дослідженнях // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі (збірник наукових праць). Кривий Ріг, 2004. – С. 50-53. – 0,2 авт. арк.


29. Баловсяк Н. В. Історико-педагогічний аналіз виникнення поняття "інформаційна компетентність" // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Динаміка наукових досліджень 2004". - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 11-13. – 0,125 авт. арк.


30. Баловсяк Н. В. Інформаційна компетентність як результат навчання у вищому навчальному закладі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології". - Чернівці, 2004. – С. 46-47. – 0,1 авт. арк.


31. Баловсяк Н. В. Зворотній зв'язок при організації дистанційного навчання // Інформатизація освіти та дистанційна форма навчання: сучасний стан і перспективи розвитку (Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-методичної конференції). - Суми, 2004. - С. 63-67. – 0,25 авт. арк.


32. Balovsyak N.V. Open education and modern technologies of distant education // Proceeding of the Fourth International Conference "Internet - Education - Science IES-2004". - Universum-Vinnytsia, 2004. - P. 218-220. (http://www.vstu.vinnica.ua/ies2004/doc/77/E77.htm) – 0,3 авт. арк.


33. Баловсяк Н.В. Компетентностный подход в образовании: попытка анализа // Международная научно-практическая конференция "Научный потенциал мира - 2004" (01.11.04г. - 15.11.04г.).  – С. 3-7. – 0,2 авт. арк.


34. Баловсяк Н. В. Компетентність як результат освітнього процесу // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий потенціал світу-2004". - Дніпропетровськ, "Наука і освіта", 2004. – с. 4-7. – 0,2 авт. арк.


35. Баловсяк Н. В. До проблеми визначення поняття "інформаційна культура" майбутнього фахівця // Звітна наукова конференція Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України за 2004 рік "Педагогіка і психологія формування виробничого персоналу в ринкових умовах"


36. Баловсяк Н. В. Дистанційна освіта як один з шляхів реалізації концепції неперервної освіти в сучасному суспільстві // Матеріали регіональної науково-практичної конференції "Неперервна освіта: проблеми, рішення, перспективи". - Дніпропетровськ, 2005. – с. 17-20. –0,2 авт. арк.


37. Баловсяк Н. В. Умови формування інформаційної компетентності майбутніх економістів у процесі професійної підготовки// Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті. Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, КЕІ КНЕУ, 2005. – с.9-11. – 0,2 авт. арк.


38. Баловсяк Н. В. , Бабій П. І. Комп'ютерна підготовка майбутніх економістів // Інформатика, №12, 2001 – с. 4. – 0,7 авт. арк.


39. Баловсяк Н. В. Використання елементів проблемного підходу для активізації навчального процесу при вивченні дисциплін комп'ютерного циклу // Інформатика, №5-4, 2001. – с.3-4. – 1 авт. арк.


40. Баловсяк Н. В. Методика викладання теми "Гіпертекстова технологія в пакеті MS Office" // Інформатика, №7-8, 2002  - 2 авт. арк.


41. Баловсяк Н. В. Методика проблемного підходу до вивчення інформатики // Інформатика, №11-12, 2002 – 1,2 авт. арк.


42. Баловсяк Н. В. Організаційно-педагогічні умови формування інформаційної компетентності // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики (зб. наукових праць). - Кривий Ріг, 2005. - С. 16-21. – 0,25 авт. арк.


43. Баловсяк Н.В. Модульна система організації навчального процесу при формуванні інформаційної компетентності майбутнього економіста // матеріали VII Всеукраїнської науково-методичної конференції "Навчально-методичне забезпечення модульної системи організації навчального процесу в галузевих університетах " – Рівне, 2005 – С. 111-118. 2006. – 0,4 авт. арк.


44. Баловсяк Н.В. Зміст освіти у формуванні інформаційної компетентності - Матеріали IX Міжнародної науково-методичної конференції "Наука та освіта 2006" (23-31 січня 2006 р.) Дніпропетровськ "Наука та освіта" - с. 54-57. – 0,2 авт. арк.


45. Баловсяк Н.В. Самостійна робота у формуванні інформаційної компетентності майбутнього економіста. – Матеріали V Всеукраїнської конференції молодих науковців "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" (ІТОНТ-2006) (Черкаси, 3-5 травня 2006). – С. 122-123. – 0,15 авт. арк.


46. Баловсяк Н.В. Концепція визначення структури інформаційної компетентності фахівця. – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті" (Мелітополь, 24-26 травня 2006). – С. 4-5. – 0,15 авт. арк.

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 9 гостей та відсутні користувачі