Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Список публікацій Мачинської Н.І.

Основний зміст дослідження відображено у таких публікаціях:

 

1. Сисоєва С.О., Мачинська Н.І. Загальнопедагогічна підготовка майбутнього вчителя у педагогічному коледжі: технологічні аспекти: Навчально-методичний посібник.- К.:Міленіум, 2006.- 156 с.

2. Мачинська Н.І. Методичні рекомендації щодо організація самостійної роботи студентів при вивченні дисциплін загальнопедагогічного циклу – К.: Міленіум, 2006. – 28 с.

3. Мачинська Н.І. Дискусійні методи у процесі викладання педагогіки: Методичні рекомендації – К.: Міленіум, 2006. – 28 с.

4. Мачинська Н.І. Використання навчально-педагогічних ігор при вивченні дисциплін загальнопедагогічного циклу – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2004. – 24 с.

5. Мачинська Н.І. Форми організації навчального процесу у педагогічному коледжі – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2004 – 28 с.

6. Мачинська Н.І. Модульно-рейтинговий підхід до організації загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів у коледжі // Актуальні проблеми соціальної педагогіки і психології: Педагогіка і психологія: Збірник наукових праць. – Харків: Каравела, 1999. – С.54-59.

7. Мачинська Н.І. Організація вивчення психолого-педагогічних дисциплін на основі модульної технології у педагогічному коледжі // Теорія і практика формування професійної компетентності суб’єктів педагогічного процесу: Збірник наукових праць. – Харків: Каравела, 2000. – С. 99-105.

8. Мачинська Н.І. Модульно-рейтингове навчання – важливий засіб оновлення освіти // Проблеми особистісної орієнтації педагогічного процесу: Збірник наукових праць. – Харків: Каравела, 2000. – С. 71-74.

9. Мачинська Н.І. Особливості підготовки майбутнього вчителя до роботи в умовах сільської школи на основі модульної технології навчання // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Збірник наукових праць. – Київ-Запоріжжя, 2001. – С. 78-81.

10. Мачинська Н.І. Принципи відбору модулів з педагогіки для педагогічних коледжів // Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць. – К.: П/П “ЕКМО”, 2004. – Вип.1. – С.73-80.

11. Мачинська Н.І. Модульна технологія організації педагогічної практики в умовах педагогічного коледжу // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2006. – Вип.1. – С. 72-78

12. Мачинська Н.І. Дистанційне навчання – новітня технологія підготовки майбутніх учителів // Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць. – К.: П/П “ЕКМО”, 2006. – Вип.1. – С.73-76.

13. Мачинська Н.І. Ретроспективний аналіз форм професійної підготовки майбутніх учителів // Педагогіка і психологія професійної освіти: Збірник наукових праць. – Львів: 2006. – Вип.2. – С. 145-153

14. Мачинська Н.І. Умови психолого-педагогічної адаптації першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі // Матеріали звітних наукових конференцій кафедри педагогіки. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – Вип. 4. – С. 72-77.

15. Мачинська Н.І. Модульна організація загально педагогічної підготовки майбутніх учителів // Творчість і технології в наукових дослідженнях неперервної професійної освіти: Наукове видання / За заг. ред. С.О.Сисоєвої – К.: КІМ, 2008. – 424 с. – С.172-181.

16 Мачинська Н.І. Навчальна гра як проблема дослідження // Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наукових праць. – К.: Видавництво ІНТЕРТЕХНОДРУК, 2007. – вип. 3 - С. 120-129

17 Мачинська Н.І. Професійна підготовка вчителя в умовах сучасної освіти // Педагогіка і психологія професійної освіти: Науково-методичний журнал. – Львів: 2007. – вип.6 С.16-24

18 Мачинська Н.І. Правова культура як складова культура особистості // Збірник тез Другої Міжнародної науково-практичної конференції: «Психологічні аспекти національної безпеки». 27–28 березня 2008 року. – Львів: ВЦ Львівського державного університету внутрішніх справ, 2008. С. 143-145

19 Мачинська Н.І. Спілкування як складова інформаційної культури працівника ОВС// Тези круглого столу «Психолого-педагогічні умови формування позитивного образу працівника ОВС», 25 січня, 2008 р. – Львів: ВЦ Львівського державного університету внутрішніх справ, 2008. С. 23-24

20 Мачинська Н.І. Професійна етика як складова загальної культури особистості // Гуманітарні аспекти формування особистості працівника МНС. Матеріали наукових семінарів – Львів: ЛДУ БЖД, 2008. – 224 с. – С.111-122.

21 Методичні рекомендації щодо організації навчального процесу за кредитно-модульною системою у Львівському державному університеті внутрішніх справ / Укладачі: Грищук В.К., Жидецький Ю.Ц., Мачинська Н.І., Романов С.Б. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. – 36 с.

22 Грищук В.К., Жидецький Ю.Ц., Мачинська Н.І. Рекомендації до підготовки видання та оформлення навчально-методичної літератури: методичні рекомендації для науково-педагогічних працівників – Львів: ВЦ Львівського державного університету внутрішніх справ, 2008. – 80 с.

23 Мачинська Н.І. Моральна деформація працівників ОВС: Тези круглого столу «Психологічні умови становлення професійної самосвідомості працівників органів внутрішніх справ», 13 лютого 2009 р. - Львів: ВЦ ЛьвДУВС, 2009. – 60 с. – С.40-42.

24 Мачинська Н.І. Професійна деформація науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів системи МВС: Збірник тез круглого столу «Професійне становлення науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів системи МВС», 20 березня 2009 р. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009 - 72 с. – 43-45.

25 Мачинська Н.І. Значення психолого-педагогічних знань для особистісної та професійної самореалізації керівника // Тези доповідей ІVМіжнародної науково-практичної конференції «Управління в освіті», 23-24 квітня 2009 р. – Львів: Видавництво ДЦ МОНУ, 2009. – 274 с. – С.160-162.

26 Мачинська Н.І. Правове виховання як складова гармонійного розвитку особистості // Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наукових праць. – К.: Видавництво «ЕКМО», 2009, № 1. – 272 с. – С. 112-120.

27 Мачинська Н.І., Нагірняк М.Я. Дистанційне навчання – новітня технологія підготовки фахівців у вищому навчальному закладі // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи. Збірник наукових праць. Ч.1 / За ред. М.М.Козяра та Н.Г.Ничкало. – Львів: ЛДУ БЖД, 2009. – 270 с. – С.93-97.

28 Мачинська Н.І. Педагогічна підготовка майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах системи МВС // Неперервна педагогічна освіта: сучасні парадигми та технології їх реалізації: Матеріали виїзн. засід. наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній освіті: Наукове видання / За ред. С.О.Сисоєвої. – Хмельницький, 2009. – 339 с. – С.211-223.

29 Мачинська Н.І. Комунікативна компетенція як складова професійної компетенції керівника // Матеріали круглого столу «Психологія комунікації і впливу в управлінській діяльності» Зб. тез круглого столу від 28 січня 2010р. - Львів: ВЦ Львів ДУВС, 2010 - 194 с. - С. 136-138.

30 Мачинська Н.І., Лук’янова Г.Ю. Роль самооцінки в навчальній діяльності студентів // Збірник наукових праць - Львів: ЛДУ БЖД, 2010. – 268 с. – С.122-134.

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 11 гостей та відсутні користувачі