Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Список публікацій Осадчого В.В.

Основний зміст дослідження відображено у таких публікаціях:

1. Осадчий В.В. Компьютерная обучающе-контролирующая программа по алгоритмическому языку Паскаль // Всеукраїнська конференція молодих науковців "Інформаційні технології у науці та освіті": Матеріали тез. - Черкаси: ЧДУ, 1997. - С. 45-46.

2. Осадчий В.В. Підвищення ефективності використання обчислювальної техніки в навчальних закладах // Комп'ютери в навчальному процесі: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції / Збірник під ред. К.Плахотіна. - Умань: ІНКОМТЕХ, 1999. - С.79-80.

3. Осадчий В.В. Шрифт як один з елементів естетичного виховання майбутніх викладачів інформатики // Морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах: Збірник наукових праць. - К.: Пед. думка., 2000 - С. 289-293.

4. Осадчий В.В. Формування професійних навичок спеціалістів-інформатиків на прикладі вивчення графічних редакторів PHOTO SHOP та COREL DRAW. // Сучасні педагогічні інновації у підготовці і післядипломній освіті педагогічних кадрів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Черкаси, 2000. - С. 120-123.

5. Осадчий В.В. До питання про викладання графічних редакторів у вузі // Професійна підготовка педагогічних працівників: Науково-методичний збірник // За ред. О.А.Дубасенюк, Л.П.Пуховської. - Київ-Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 2000. - С.250-254.

6. Осадчий В.В. Формування у студентів національних та естетичних цінностей під час викладання графічних редакторів // Педагогічні науки: Збірник наукових праць. - Випуск 15. Ч.1. - Херсон: Айлант, 2000. - С. 68-72.

7. Осадчий В.В. Методология работы студентов с локальными сетями и использование виртуальных WWW-серверов в учебном процессе // Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології в природничих науках: Збірник наукових праць. - Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ, 2000. - С.415-418.

8. Осадчий В.В. Підвищення професійної підготовки майбутніх вчителів інформатики при вивченні графічних редакторів // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. - Випуск 4. - К.:НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2001. - С. 175-179.

9. Осадчий В.В. Естетичне виховання майбутніх викладачів інформатики за допомогою творів мистецтва // Теоретичні питання освіти та виховання: Збірник наукових праць. / За заг. ред. Євтуха М.Б. - Випуск 15. - Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2001. - С. 85-87.

10. Осадчий В.В. Підвищення професійної підготовки майбутніх вчителів інформатики під час викладання графічних редакторів // Інформатика. - 2001. - №38. - С.4.

11. Осадчий В.В., Осадчая Е.П Повышение профессиональной компетентности будущих учителей информатики с помощью произведений искусства // Проблемы педагогической инноватики в профессиональной школе: Материалы 2-й межрегиональной межотраслевой научно-практической кон-ференции. - Ч.2. - Т.2. - Санкт-Петербург, 2001. - С. 54-55.

12. Осадчий В.В. Підвищення професійної підготовки майбутніх вчителів інформатики при вивченні графічних редакторів // Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Херсон: Айлант, 2001 - С. 100-101.

13. Осадчий В.В. Значення елементів зображального мистецтва у естетичному вихованні майбутніх викладачів інформатики // Всебічний розвиток особистості студента: Матеріали науково-практичної конференції / За ред. Д.О.Тхоржевського. - Ірпінь, 2001. - С. 439-442.

14. Осадчий В.В. Досвід впровадження сучасних технологій навчання графічних редакторів у вузі // Наукові записки. - Випуск 46. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Виниченко. - 2002. - С. 162-165.

15. Осадчий В.В. Методичні матеріали до курсу "Комп'ютерна графіка". // Мелітополь: ЧП "Демченко", 2003. - 96 с.

16. Осадчий В.В. Місце відкритого програмного забезпечення в обробці графічної інформації // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій технічній школі: Збірник наукових праць. Випуск 3: В 3-х томах. - Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2003. - Т. 3: Теорія та методика навчання інформатики. С. 247-251.

17. Осадчий В.В. Принципи відбору змісту Інтернет-порталу професійного консультування молоді // Професійна та моральна культура в педагогічній системі: Збірник наукових праць / Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. - Харків-Луганськ: СтильІздат, 2004.- С.101-107.

18. Осадчий В.В. До проблеми створення експрес-методик професійного діагностування молоді за допомогою мережі Інтернет // Педагогічні основи навчально-виховного процесу у вищих закладах освіти України: Збірник наукових праць / Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. - Харків-Луганск: СтильІздат, 2004. - С.158-164.

19. Осадчий В.В. Освітні можливості мережі Інтернет // Педагогічний процес : теорія і практика.: Збірник наукових праць. - Випуск 2. - Київ: ПП "Екмо", 2004. - С.179-188

20. Осадчий В.В. Використання Інтернет-технологій для професійного консультування молоді // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. - 2004. - Випуск 3. - С. 221-226.

21. Осадчий В.В. Принципи створення інтерактивних методик професійного консультування молоді. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми виховання і спорту: зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С.С. - Харків: ХДАДМ (ХХПІ)Ю 2004. - №23. - С. 38-46.

22. Осадчий В.В. Програми реалізації дистанційних технологій роботи освітнього Інтернет-порталу // Проблеми сучасного підручника: Зб.наук. Праць / Ред.кол. - К.:Педагогічна думка, 2004. - Вип.5., Ч ІІ. - С.137-143.

23. Осадчий В.В. Інтернет-технології як засіб естетичного виховання молоді // Теорія і методика навчання інформатики та математики: Зб. наук. праць. - Випуск 3. - Мелітополь: МДПУ, 2004. - С.108-112.

24. Осадчий В.В. Програми реалізації дистанційних технологій роботи освітнього Інтернет-порталу // Інформатика та комп'ютерна підтримка навчальних дисциплін у середній і вищій школі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Бердянськ, 2004. - С. 94-96.

25. Осадчий В.В. Теоретичні питання створення інформаційної системи професійного консультування молоді // Інформаційні технології в системі керування вищою освітою України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - Херсон, 2004. - С. 10-11.

26. Осадчий В.В., Сисоєва С.О. Професійне консультування молоді: можливості мережі Інтернет. Навчально-методичний посібник. - Київ- Мелітополь: ТОВ "ВбМмд", 2005. - 200 с.

27. Осадчий В.В. Теоретичні аспекти створення інформаційної системи професійного консультування молоді // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. - Випуск 2 (9). - К.:НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. - С. 238-243.

28. Осадчий В.В. Обґрунтування педагогічно доцільної структури порталу професійного консультування молоді // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. - Випуск 3 (10). - К.:НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. - С. 188-195.

29. Осадчий В.В. Загальна характеристика інформаційно-освітнього порталу професійного консультування молоді // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - №3. - Бердянськ: БДПУ, 2005. - С. 122-129.

30. Осадчий В.В. Інформаційно-освітній портал професійного консультування молоді // Психолог. - 2005. - №46. - С.27-30.

31. Осадчий В.В. Опис технології пошуку освітньої інформації у Інтернет // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми виховання і спорту: зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С.С. - Харків: ХДАДМ (ХХПІ)Ю 2006. - №2. - С. 84-87.

32. Осадчий В.В., Сисоєва С.О. Використання мережі Інтернет для організації професійного консультування молоді // Педагогічний процес : теорія і практика.: Збірник наукових праць. - Випуск 1. - Київ: ПП "Екмо", 2006. - С.187-198

33. Осадчий В.В. Современные тенденции развития информационных технологий // Інформаційні технології в освіті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-26 травня 2006 р.). - Мелітополь:МДПУ, 2006 - С.42

34. Осадчий В.В. Сучасні інформаційні технології в освітньому просторі // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. - 2006. - Випуск 1-2. - С. 132-138.

35. Осадчий В.В., Сисоєва С.О. Професійне консультування молоді засобами Інтернет-порталу // Професійна освіта: педагогіка і психологія: Польсько-Український та Українсько-польський щорічник // За ред. Т.Левовицького, І.Вільш, І.Зязюна, Н.Ничкало. - Ченстохова-Київ: Академія ім. Яна Длугоша, 2006 - Вип.VІІІ. - С.185-193.

36. Осадчий В.В., Осадча К.П. Мультимедійні керівництва у навчанні комп'ютерних технологій // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (25-28 вересня 2006 р.). - Ялта:РВВ КГУ, 2006 - С.124-126.

37. Осадчий В.В. Критерії ефективності професійного консультування молоді засобами Інтернет // Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006. - №3. - С.37-43.

38. Осадчий В.В., Додонов А.В. Комп'ютерна програма "Електронний журнал" // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №21614 України / В.В.Осадчий; дата реєстрації 01.08.2007

39. Осадчий В.В. Сучасні тенденції у неперервній освіті України // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми виховання і спорту: зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С.С. - Харків: ХДАДМ (ХХПІ)Ю 2006. - №12. - С. 123-128.

40. Осадчий В.В., Дудченко Є.В, WEB-класифікатор як засіб систематизації наукової інформації // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми виховання і спорту: зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С.С. - Харків: ХДАДМ (ХХПІ)Ю 2007. - №1. - С. 84-89.

41. Осадчий В.В., Котова Г.В. On-line сертифікація навчання фахівців - провідна технологія сучасності // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми виховання і спорту: зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С.С. - Харків: ХДАДМ (ХХПІ)Ю 2007. - №2. - С. 97-99.

42. Осадчий В.В. Роль пошукових систем Інтернет у неперервній професійній освіті // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми виховання і спорту: зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С.С. - Харків: ХДАДМ (ХХПІ)Ю 2007. - №7. - С. 106-111.

43. Осадчий В.В. Педагогічні засади професійного консультування молоді засобами Інтернет // Творчість і технології в наукових дослідженнях неперервної професійної освіти: Наукове видання / За заг.ред С.О.Сисоєвої. - К.:КІМ, 2008. -С.352-362.

44. Осадчий В.В. Місце магістратури у системі підготовки педагога вищої школи // Вища школа в умовах глобалізації та інтеграції: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Черкаси: ЧНУ, 2008. - С.109-110.

45. Осадчий В.В. Місце магістратури у системі підготовки педагога вищої школи // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. - Випуск 124. - Черкаси: ЧНУ, 2008. - С. 118-126.

46. Осадчий В.В. Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів засобами комп'ютерно-орієнтованої системи навчання // Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. - Випуск 2. - Херсон: ХДУ, 2008. - С. 90-95

47. Осадчий В.В. Досвід використання програмного комплексу "Електронний журнал" в МДПУ // Інформатизація освіти України: Матеріали 4-ї міжнародної науково-практичної конференції. - Херсон: ТОВ "Айлант", 2008. -С. 52-53.

48. Осадчий В.В. Досвід розробки та впровадження інформаційно-аналітичної системи "Університет" // Інформаційно-комунікаційні технології навчання: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - Умань: ПП: Жовтий, 2008. - С.79-80.

49. Осадчий В.В. Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів засобами Інтернет сервісів та служб Google // Педагогічний процес : теорія і практика.: Збірник наукових праць. - Випуск 4. - Київ: ПП "Екмо", 2008. - С.244-257

50. Осадчий В.В. Система інформаційно-технологічного забезпечення науково-освітньої діяльності університету // Управління розвитком: збірник наукових робіт. - №14. - Харків.:Вид.ХНЕЦ, 2008. - С.63-64.

51. Осадчий В.В. Сучасні тенденції використання інформаційних технологій у навчальному процесі вищої педагогічної школи // Педагогічний процес : теорія і практика.: Збірник наукових праць. - Випуск 2- Київ: ПП "Екмо", 2009 - С.190-207.

52. Осадчий В.В. Засоби інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми виховання і спорту: зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С.С. - Харків: ХДАДМ (ХХПІ)Ю 2009. - №11. - С. 72-78.

53. Осадчий В.В., Мартинюк А.К., Корнишев В.В. Підручник "Хорова культура України" // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №30198 України / В.В.Осадчий; дата реєстрації 11.09.2009

54. Осадчий В.В., Мартинюк А.К., Корнишев В.В. Музична культура України ХХ – початку ХХІ століття[Електронний ресурс]: [Підручник]. – Електрон.дан. – Мелітополь: МДПУ, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium IІI; ОС Windows 2000/XP; Internet-браузер MS Internet Explorer версії 5 або вище, 17" монітор з роздільною здатністю 1024х768; зв. плата; динаміки або навушники. – Заголовок з етикетки диску.

55. Осадчий В.В., Мартинюк А.К., Корнишев В.В. Хорова культура [Електронний ресурс]: [Підручник]. – Електрон.дан. – Мелітополь: МДПУ, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium IІI; ОС Windows 2000/XP; Internet-браузер MS Internet Explorer версії 5 або вище, 17" монітор з роздільною здатністю 1024х768; зв. плата; динаміки або навушники. – Заголовок з етикетки диску.

56. Осадчий В.В. Електронний журнал як засіб комп‘ютерно-орієнтованого навчання / Інформаційні технологіх в освіті, науці і техніці / Матеріали VI Всеукраїнської конференції молодих науковців ІТОН-2008: Черкаси:ЧНУ ім..Б.Хмельницького, 2008. – С. 98-99.

57. Осадчий В.В. Электронный учебно-методический комплекс для обеспечения учебного процесса университета // Новые технологии в образовании. Воронеж: Мастеринг, 2009. - С.8-12

58. Осадчий В.В. Сучасні вимоги до професійної підготовки майбутніх учителів // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - №4. - Бердянськ: БДПУ, 2009. - С. 118-127

59. Осадчий В.В. Проблеми організації професійної підготовки майбутніх учителів у педагогічній теорії [Електронний ресурс] // Науковий вісник Донбасу. - No. 1(9). -2010. - Режим доступу: http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/elect_v/NN9/10ovvupt.pdf - Загол. з екрану.

60.Осадчий В.В. Дистанційне навчання у неперервній педагогічній освіті: проблема підготовки викладача-тьютора // Неперервна педагогічна освіта:сучасні парадигми та технології їх реалізації / Наукове видання / За заг.ред.С.О.Сисоєвої. - Хмельницький, 2009 - С.91-109.

61. Осадчий В.В., Осадча К.П. Програма переддипломної практики для студентів спеціальності Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2009. - 24 с.

62. Осадчий В.В. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у роботу вищого навчального закладу // Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2009. - No.4. - С. 22-28.

63. Осадчий В.В Соціальні сервіси Інтернет у професійній підготовці майбутніх учителів // Педагогічний дискурс: зб. наук. пр. за ред. Сиротенко А.Й. - Хмельницький: ХГПА. 2009. - Вип.6. С. 146-151.

64. Осадчий В.В. Інформаційно-комунікаційні технології у професійній підготовці магістрів - майбутніх учителів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми виховання і спорту: зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С.С. - Харків: ХДАДМ (ХХПІ). 2010. - No..3. - C. 52-55

65. Осадчий В.В. Методи, форми та засоби професійної підготовка учителів-тьюторів в умовах дистанційної форми навчання // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми виховання і спорту: зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С.С. - Харків: ХДАДМ (ХХПІ). 2010. - No.6. - С.82-86.

66. Осадчий В.В. Мережні педагогічні співтовариства як засіб удосконалення професійної підготовки учителів // Інформаційні техно-логії і засоби навчан-ня: електронне науко-ве фахове видання [Електронний ресурс] / Ін-т інформ. техно-логій і засобів на-вчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України; гол. ред.: В. Ю. Биков. – 2010. – № 4(18). – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em18/content/10ovvtpp.htm. – Заголовок з екрана.

67. Осадчий В.В. Система дистанційного навчання університету // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2010. — N 5. — С. 218 - 228

68. Осадчий В.В., Москальова Л.Ю., Алипов П.С. Електронний посібник для самостійної роботи студентів з дисципліни "Етика соціально-педагогічної діяльності" [Електронний ресурс]: [інтерактив.підручник]. – Електрон.дані. – Мелітополь: МДПУ, 2010. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM); 12 см. – Систем.вимоги: Pentium II, Internet-браузер Mozilla Firefox або Opera. – Заголовок з екрану.

69. В.В. Осадчий, К.П. Осадча, І.М. СердюкВикористання мультимедійного проектору та електронної інтерактивної дошки в навчально-виховному процесі ВНЗ // Навчально-методичний посібник / В.В. Осадчий, К.П. Осадча, І.М. Сердюк – Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2010. – 132 с.

70. В.В. Осадчий Використання системи дистанційного навчання Moodle у вищих навчальних закладах./ Навчально-методичний посібник / В.В. Осадчий, – Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2010. – 128 с.

71. Осадчий В.В. Сервіси інтернет для дистанційного навчання у процесі професійної підготовки майбутніх учителів /Інформаційні технології і засоби навчання:електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України; гол. ред.: В. Ю. Биков. – 2010. – № 6(20). – Режим доступу http://www.ime.edu-ua.net/em20/content/10ovvttf.htm – Заголовок з екрана.

72. Осадчий В.В. Досвід впровадження системи дистанційного навчання університету / Нові інформаційні технології в освіті та природничо-математичних науках: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (11-12 травня 2010 р.). - Мелітополь:МДПУ, 2010. – С.78-80.

73. Осадчий В.В. Автоматизація процесу створення електронних навчально-методичних комплексів з дисциплін / Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2010. - № 1-2. - С. 107-115.

74. Осадчий В.В. Передумови та технології створення освітніх Інтернет-ресурсів / Проблеми інженерно-педагогічної освіти. - 2009. - №22-23, - С. 162-170.

75. Осадчий В.В. Основні аспекти створення сайту бібліотеки вищого навчального закладу / Тези доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці», - У 2-х томах. – Черкаси:ЧДТУ, 2010. – Т.2. – С.
53.

76. Осадчий В.В. Проблеми організації професійної підготовки майбутніх учителів у педагогічній теорії [Електронний ресурс] // Науковий вісник Донбасу. - No. 1(9). -2010. - Режим доступу: http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/elect_v/NN9/10ovvupt.pdf - Загол. з екрану.

77. Осадчий В.В., Шаров С.В. Створення електронного підручника: принципи, вимоги та рекомендації. Навчально-методичний посібник / В.В. Осадчий, С.В. Шаров – Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2011. – 120 с.

78. Осадчий В.В. Методичні рекомендації по роботі з системою сайтів факультетів МДПУ. Методичні рекомендації / В.В. Осадчий – Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2011. – 36 с.

79. Осадчий В.В., Додонов А.В. Використання інформаційно-контролюючого комплексу "Електронний журнал". Методичні рекомендації / В.В. Осадчий, А.В. Додонов – Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2011. – 40 с.

80. Осадчий В.В., Осадча К.П., Сердюк І.М. Вступ до спеціальності “програміст”. Навчальний посібник / В.В. Осадчий, К.П. Осадча, І.М. Сердюк – Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2011. – 276 с.

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 13 гостей та відсутні користувачі