Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Список публікацій Поясок Т.Б.

Основний зміст дослідження відображено у таких публікаціях:

 

Монографії
 
1. Поясок Т.Б. Технологія організації групової роботи студентів //Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: Монографія /С.О.Сисоєва, А.М.Алексюк, П.М.Воловик, О.І.Кульчицька, Л.Є.Сігаєва, Я.В.Цехмістер, Л.Л.Товажнянський, О.М.Пєхота, П.А.Яковишин, О.П.Мєщанінов, О.Г.Романовський, І.В.Соколова, Л.А.Закота, О.Б.Кобзар, Н.Б.Булгакова, Л.М.Сергеєва, Л.В.Кекух, Т.І.Красікова, Т.О.Гончарук, І.О.Титаренко, Т.Б.Поясок; За ред. С.О.Сисоєвої. – К.: ВІПОЛ, 2001. – С. 106 – 130. – 1,20 авт. арк.
 
Підручники
 
2. Сисоєва С.О., Поясок Т.Б.Психологія та педагогіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю для традиційної та дистанційної форми навчання. - Київ: Міленіум, 2005. – 520 с.
3. Сисоєва С.О., Поясок Т.Б.Психологія та педагогіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю для традиційної та дистанційної форми навчання. - Вид. 2-ге, доп., випр. - Кременчук: Вид. ПП Щербатих О.В., 2008. – 532 с.
 
Навчальні і навчально-методичні посібники
 
4. Поясок Т.Б. Основи психолого-педагогічної підготовки фахівців фінансово-економічного профілю: Навчальний посібник для студентів і викладачів фінансоово-економічних вищих навчальних закладів /За ред. док.пед.наук, проф. С.О.Сисоєвої. – К.: ЕКМО, 2003. – 288 с. – 18,10 авт. арк.
5. Хрестоматія з психології та педагогіки: Навч. посібник для   студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання /Укладачі С.О.Сисоєва, Т.Б.Поясок. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2008. - 400 с.
6. Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Робочий зошит з навчальної дисципліни психологія та педагогіка (для студентів вищих непедагогічних навчальних закладів традиційної та дистанційної форм навчання): Навчальний посібник. – Кременчук:  ПП Щербатих О.В., 2008. – 100 с.
7. Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Методичні рекомендації з вивчення навчального курсу  «Психологія та педагогіка» для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю дистанційної форми навчання. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2008. – 60 с.
8. Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Тести для контролю знань з навчального курсу  «Психологія та педагогіка» для студентів  вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2008. -   44 с.
9. Поясок Т.Б. Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія та педагогіка» для напряму 0501 – «Економіка і підприємництво». - Кременчук: КІ ДУЕП, 2007. – 18 с.
10. Поясок Т.Б. Методичні вказівки та тематика контрольних робіт з дисципліни „Психологія та педагогіка”. – Кременчук: КІ ДУЕП, 2007. – 31 с.
 
Статті у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
 
11. Поясок Т.Б. Логічний аналіз змісту поняття „Організація педагогічного процесу” //Імідж сучасного педагога. – 2000. – № 4 – 5. – С.57-58. – 0,33 авт.арк.
12. Поясок Т.Б. Принцип вільного вибору у професійній підготовці фахівців //Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: Зб. наук. праць. – Х.: Книж. видав. „Каравела”. – 2000. – Вип.5. – С.202 – 208. – 0,35 авт.арк.
13. Поясок Т.Б. Номенклатура та зміст групових форм організації навчання //Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб.наук.пр. /Редкол.: І.А.Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця. – 2000. – С.419 – 424. – 0,38 авт.арк.
14. Поясок Т.Б. Формування пізнавальної активності студентів при вивченні предметів психолого-педагогічного циклу у ВНЗ фінансово-економічного профілю //Проблеми дидактичного забезпечення навчального процесу: Зб.наук.пр. //Проблеми сучасного мистецтва і культури. – К.: Науковий світ. – 2001. – С.109-116. – 0,33 авт.арк.
15. Поясок Т.Б. До проблеми психолого-педагогічної підготовки фахівців у вищих закладах освіти непедагогічного профілю //Сучасні підходи до оптимізації педагогічного процесу: Зб.наук.пр. //Проблеми сучасного мистецтва і культури. – К.: Науковий світ. – 2001. – С. 99 – 104. – 0,29 авт. арк.
16. Поясок Т.Б. Значення психолого-педагогічної підготовки фахівців фінансово-економічного профілю для оптимального прийняття рішень //Сучасні проблеми професійної підготовки фахівців: методичний аспект: Зб.наук.пр. //Проблеми сучасного мистецтва і культури. – Київ: Науковий світ. – 2001. – С.161-168. – 0,33 авт.арк.
17. Поясок Т.Б. Зміст психолого-педагогічної підготовки фахівців фінансово-економічного профілю //Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2001. – Випуск 3. – С.105-110. – 0,33 авт.арк.
18. Поясок Т.Б. Творчий розвиток майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін //Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2001. – Випуск 4. – С.142-146. – 0,29 авт.арк.
19. Поясок Т.Б. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх економістів у вищих закладах освіти //Педагогічний процес: теорія і практика: Зб.наук.пр. – 2002. – Вип.2. – С.249-253. – 0,20 авт. арк.
20. Поясок Т.Б. Принципи відбору психолого-педагогічної підготовки майбутніх економістів //Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2003. – Вип.1. – С.200-204. – 0,25 авт.арк.
21. Поясок Т.Б. Значення психолого-педагогічних знань для майбутнього фахівця фінансово-економічного профілю //Імідж сучасного педагога. – 2003. – №5-6. – С.90-92. – 0,33 авт.арк.
22. Поясок Т.Б. Нові підходи до організації системи професійної підготовки майбутніх фахівців // Імідж сучасного педагога. - 2004. - № 7. – С. 37-40
23. Поясок Т.Б. Формування психолого-педагогічної компетентності майбутнього фахівця фінансово - економічного профілю // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2004. - Вип. 3-4. – С.29-37
24. Поясок Т.Б. Особистісно-орієнтований підхід при інтерактивному навчанні // Проблеми становлення інноваційних підходів в сучасній освіті: Зб. наук праць / За заг. ред. Г.Є.Гребенюка.- Харків. – 2004. –С. 105-114
25. Поясок Т.Б. Використання інформаційних технологій для розробки методичних матеріалів у вищому навчальному закладі // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2005. - Вип.2. – С. 114 – 120
26. Поясок Т.Б. Інтерактивна взаємодія викладача і студентів // Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць. - 2005. - Вип. 1. – С.149-158
27. Поясок Т.Б. Особливості навчальних завдань при інтерактивному навчанні // Імідж сучасного педагога. – 2005. - № 1-2. – С. 63-65
28. Поясок Т.Б. Інформаційні технології у професійному навчанні фахівців фінансово-економічного профілю // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. -2005. - Вип. № 3 - 4. –С. 94 - 99
29. Поясок Т.Б. Особливості формування професійних знань, умінь, навичок майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах // Підвищення готовності майбутніх фахівців до інноваційної педагогічної діяльності//Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. - Харків-Луганськ: СтильІздат. – 2005. – С. 173-183
30. Поясок Т.Б. Особливості сучасної професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2006. - Вип. 1 - 2. – С. 27 – 33
31. Поясок Т.Б. Проблема професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю у педагогічній теорії // Педагогічний процес: теорія і практика//Збірник наукових праць. – 2006.- Вип. № 1. –С.177-186
32. Поясок Т.Б. Проблема впровадження сучасних інформаційних технологій в професійну підготовку майбутніх економістів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми//Зб. наук. праць. Київ-Вінниця, 2006. - Вип. № 9. – С. 442-446
33.        Поясок Т.Б. Характеристика основних дефініцій професійної підготовки економістів // Педагогічна взаємодія в умовах реформування освіти: Зб. наук праць / За заг. ред. Г.Є.Гребенюка. –Харків: Стиль Іздат, 2006. – С. 186-199
34. Поясок Т.Б. Застосування інформаційних технологій навчання в навчальному процесі вищої школи // Педагогічний процес: теорія і практика//Збірник наукових праць. – 2008.- Вип. № 3. – С.128-137
35. Поясок Т.Б. Особливості професійної підготовки фахівців з економіки в дальньому зарубіжжі // Імідж сучасного педагога. - 2006. - № 9 - 10. – С.63 – 66
36. Поясок Т.Б. Впровадження інформаційних технологій в професійну освіту // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка (педагогічні науки). – 2007. - № 9. – С. 137 – 145
37. Поясок Т.Б. Навчання впродовж життя у контексті Болонського процесу // Імідж сучасного педагога. – 2008. - № .3-4– С. 89-93
38. Поясок Т.Б. Сучасний стан професійної підготовки майбутніх економістів у незалежній Україні // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2007. - Вип.1-2 . – С. 25-31
39. Поясок Т.Б. Використання інформаційних технологій в професійній підготовці економістів // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. – Серія: Педагогіка і психологія. – Вип. 20. – 2007. – С.134-140
40. Поясок Т.Б. Теоретичні засади сучасної професійної підготовки економістів // Педагогічні засади сучасної професійної підготовки у вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць / За заг. ред. Г.Є.Гребенюка. –Харків: Стиль-Іздат, 2006. – С.145-154
41. Поясок  Т.Б. Цілі і завдання професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю в Україні в контексті Болонського процесу // Педагогічний процес: теорія і практика//Збірник наукових праць. – 2006.- Вип. № 5. –С.106 - 115
42. Поясок Т.Б. Реалізація особистісно-орієнтованого підходу при розробці та використанні інформаційних технологій навчання // Педагогічний процес: теорія і практика//Збірник наукових праць. – 2007.- Вип. № 3. –С.164 – 175
43. Поясок Т.Б. Організація пізнавальної діяльності майбутніх економістів з використанням інформаційних технологій // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2007. - Вип.3-4 . – С.102-109
44. Поясок Т.Б. Критерії ефективності застосування інформаційних технологій в професійній підготовці фахівців // Професійна педагогічна підготовка – вимоги сьогодення:  Зб. наук. праць / За заг. ред. Г.Є.Гребенюка. –Харків: Стиль-Іздат, 2007. – С. 136-143
45. Поясок Т.Б. Системна модель професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю на основі інформаційних технологій // Питання професійної підготовки фахівців у сучасних педагогічних дослідженнях : Зб. наук. праць / За заг. ред. Г.Є.Гребенюка. –Харків: Стиль-Іздат, 2007. – С. 162-173
46. Поясок Т.Б. Впровадження інформаційних технологій в професійну освіту // Педагогічний процес: теорія і практика//Збірник наукових праць. – 2007.- Вип. № 4. –С.91-99
47. Поясок Т.Б. Навчально-методична база застосування інформаційних технологій в професійній підготовці майбутніх економістів // Педагогічний процес: теорія і практика//Збірник наукових праць. – 2008.- Вип. № 1. –С. 152-162
48. Поясок Т.Б. Організаційно-методичне забезпечення впровадження застосування інформаційних технологій в освітній процес // Основні концептуальні підходи і тенденції модернізації педагогічної освіти в Україні: Зб. наук. праць / За заг. ред.. Г.Є. Гребенюка. – Харків: Стиль-Іздат, 2007. – С. 192-202
49. Поясок Т.Б. Розвиток професійної компетентності майбутніх економістів засобами інформатизації освіти // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім.. В.Винниченка. – Вип.. 76. – Серія: Педагогічні науки. –  Кіровоград :ТОВ «Імекс – ЛТД», 2008. – С. 354-362
50. Поясок Т.Б. Відбір і структурування навчального матеріалу при використанні інформаційних технологій навчання // Вісник Луганського національного університету ім. Т.Шевченка. – 2008. - №18. – С. 147-155
51. Поясок Т.Б. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю // Творчість і технології в наукових дослідженнях неперервної професійної освіти: Наукове видання / За заг. ред.. С.О.Сисоєвої. – К.: КІМ, 2008. – С. 76-87
52. Поясок Т.Б. Використання електронних засобів для проведення професійної підготовки майбутніх економістів // Педагогічний процес: теорія і практика//Збірник наукових праць. – 2008.- Вип. № 4. –С. 282-289
 
Статті у збірниках матеріалів конференцій
 
53. Поясок Т.Б. Організація педагогічного впливу на студентів вузів з метою підвищення інтенсифікації навчання //Актуальні проблеми навчання у вузі: Зб.наук.пр. – Кременчук: КДПІ. – 1999. – С.150-154. – 0,33 авт.арк.
54. Поясок Т.Б. Психолого-педагогічне орієнтування фахівців фінансово-економічного профілю //Міжнародний менеджмент, стан економіки України і проблеми її інтеграції в Європейське економічне співтовариство: М-ли Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 вересня 2000 р. – Херсон: Міжрегіональний інститут бізнесу. – 2000. – С.30-32. – 0,19 авт.арк.
55. Поясок Т.Б. Використання нестандартних групових форм навчання при вивченні дисциплін психолого-педагогічного циклу у вищому закладі освіти //Як нам упорядкувати нашу вищу школу: VIII Міжнар. студ. наук. конф., Харків, 21 квітня 2001 р. – Х. – 2001. – С.58. – 0,04 авт.арк..
56. Поясок Т.Б. Місце теорії групового прийняття рішень при підготовці фахівців вищими закладами освіти //Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький: ТУП. – 2001. – С.244-246. – 0,13 авт.арк.
57. Поясок Т.Б. Технологія організації нестандартних і нетрадиційних групових форм навчання //Технології неперервної освіти: проблеми, досвід, перспективи розвитку: Збірник статтей до традиційної IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА. – 2002. – С.108-110. – 0,13 авт.арк.
58. Поясок Т.Б. Нові підходи до організації системи професійної підготовки майбутніх фахівців // Ідеї В.І.Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіону // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 вересня – 02 жовтня 2004р.) /Імідж сучасного педагога. - 2004. - № 7. – С. 37-40
59. Поясок Т.Б. Особливості навчальних завдань при інтерактивному навчанні // Біосферно-ноосферні ідеї В.І.Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіонів// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (21-23 квітня 2005 р.): Тези доповідей. – Кременчук: КДПУ, 2005. – С. 19
60. Поясок Т.Б. Понятійний апарат професійної підготовки економістів з використанням сучасних інформаційних технологій // Сучасні тенденції та перспективи розвитку освіти і науки у вищих навчальних закладах України// Матеріали  Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 травня 2006 р.).- Хмельницький: Вид-во Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б.Хмельницького, 2006. - С. 55-56
61. Поясок Т.Б. Організація інтерактивної взаємодії викладача та студентів у професійній підготовці майбутніх економістів // Регіональні аспекти економіки та освіта.//Зб. тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів та студентів старших курсів ВНЗ (12-13 травня 2006 р.) – Кременчук: КІ ДУЕП, 2006. – С. 144-146
62. Поясок Т.Б. Використання інформаційних технологій при вивченні економічних дисциплін  // Перспективні розробки науки і техніки – 2006// Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції(16-30 грудня 2006 р.) - Том 3. – Педагогічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 57 – 59
63. Поясок Т.Б. Особливості організації дистанційної освіти майбутніх фахівців // Україна: ноосферно-біосферний потенціал освіти регіону // Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (27-29 квітня 2006 р.). – Кременчук: Вид-во «ПП Щербатих», 2006. С.91 – 93
64. Поясок Т.Б. Впровадження інформаційних технологій в професійну освіту  // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (11 – 13 грудня 2006 р.) – Луганськ: Альма-матер, 2006. – С. 74 – 76
65. Поясок Т.Б. Проблема впровадження сучасних інформаційних технологій в професійну підготовку майбутніх економістів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 10-12 травня 2006 р. /Зб. наук. праць. Київ-Вінниця, 2006. - Вип. № 9. – С. 442-446
66. Поясок Т.Б.. Місце інформаційних технологій в формуванні фахівця економічного профілю // Ключові аспекти наукової діяльності – 2007 // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Том 6. – педагогіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2007. – С. 73 – 74
67. Поясок Т.Б. Інформатизація навчального процесу в контексті Болонського процесу // Проблеми та перспективи розвитку регіональної ринкової економіки // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, молодих учених та науковців (11 – 13 травня 2007 р.). – Кременчук: КІ ДУЕП, 2007. -  С. 152-153
68. Поясок Т.Б. Навчання впродовж життя – неодмінна умова входження в Європейський простір // Україна: ноосферно-біосферний потенціал освіти і духовності регіону //  Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 – 21 квітня 2007 р. м. Комсомольськ) – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2007. – С. 162-164
69. Поясок Т.Б. Концепція системного застосування інформаційних технологій в професійній підготовці економістів // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький: Авіст, 2007. – С.379-383
70. Поясок Т.Б. Відбір і структурування навчального матеріалу при використанні інформаційних технологій навчання // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці //  Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (8 – 10 квітня 2008 р.) – Луганськ: Альма-матер, 2008. – С. 166-168
71. Поясок Т.Б. Модернізація фахової підготовки майбутніх економістів засобами інформаційних технологій // Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог Болонського процесу // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 травня 2008 р.) – Одеса: ОНІ ім.. І.І.Мечникова, 2008. – С. 258-259

72. Поясок Т.Б. Інформаційні технології як невід’ємна складова професійної підготовки майбутніх економістів // Научно пространство на Европа // Материали за 4-а международна научна практична конференція, 2008 р. – Том 11. Педагогические науки. – София: «БялГРАД- БГ» ООД– С. 37-39

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 14 гостей та відсутні користувачі