Модуль розсилок



Підписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Список публікацій Смілянець О.Г.

Основний зміст дослідження відображено у таких публікаціях:

 

1. Сисоєва CO., Смілянець О.Г. Педагогічна творчість: розв'язування задач засобами інформаційних технологій: Навчально-методичний посібник. — Вінниця: ЦПННМВ, 2006. - 180 с - 10,46 дрк.арк. (авторські - 5,2 дрк.арк.)


2. Економічна інформатика. ЧII: Табличний процесор Excel: Навчальний посібник / О.Г. Смілянець, В.Т. Сусіденко, І.М. Савалюк та ін. — Вінниця: ВАТ "Віноблдрукарня", 2002.— 381с. - 17,3 дрк.арк. (авторські — 12 дрк.арк.)


3. Смілянець О.Г. Конспект лекцій з курсу "Інформатика та комп'ютерна техніка" по темі "Табличний процесор Microsoft Excel": Навчально-методичне видання для самостійного вивчення дисципліни. — Вінниця: Тірас, 2005.— 170 с. — 9,77 дрк.арк.


4. Смілянець О.Г., Сусіденко В.Т.., Степова С.В. Методичні рекомендації для проведення лабораторного практикуму та самостійної роботи з курсу "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів фінансово-економічних спеціальностей заочної форми навчання. — Вінниця: ВАТ "Віноблдрукарня", 2004. — 54 с - 2,45 дрк.арк. (авторські - 2,2 дрк.арк.)


5. Смілянець О.Г., Сусіденко В.Т., Степова С.В. Ситуаційні задачі з курсу "Комп'ютерний практикум" для студентів фінансово-економічних спеціальностей заочної форми навчання. — Вінниця: ВАТ "Віноблдрукарня", 2004. - 59 с — 2,68 дрк.арк. (авторські — 2,5 дрк.арк,)


6. Смілянець О.Г. Проблеми та задачі кавчання інформатики та комгГютерної техніки в економічному вищому навчальному закладі // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Збірник наукових праць. — Вип. II, ч. друга, К.-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2002. - С 423-426. - 0,2 дрк.арк.


7. Смілянець О.Г. Шляхи та особливості професійної підготовки викладача інформатики та інформаційних технологій в економічному ВНЗ // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. — К.: НПУ, 2001, Вип. 6. - С 181-186. - 0,35 дрк.арк.


8. Смілянець О.Г. Актуальність і шляхи розвитку творчого мислення у студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 185: Педагогіка та психологія. - Чернівці: Рута, 2003. - С. 141-148. - 0,4 дрк.арк.


9. Смілянець О.Г. Творчий розвиток студентів економічних спеціальностей у процесі вивчення інформатики // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. - 2004.— Вип. П. — С. 131-137. -0,3 дрк.арк.


10. Смілянець О.Г'. Психолого-педагогічні передумови використання нових інформаційних технологій для організації творчої діяльності студентів економічних спеціальностей // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Збірник наукових праць. — К. —Вінниця: ДОВ Вінниця, 2004, Вип. 5. — С. 651-658. — 0,35 дрк.арк.


11. Смілянець О.Г. Впровадження інформаційних технологій у професійну підготовку студентів фінансово-економічного профілю в рамках євроінтеграції вищої освіти України // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ. -2005. — Спеціальний вяпуск "Педагогіка вищої освіти України і Болонський процес". — С. 354-361. — 0,15 дрк.арк.


12. Смілянець О.Г. Дидактичні засади підготовки майбутніх фахівців до розв'язання творчих фахових задач // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Педагогіка, психологія. - 2004. - Вип. HI-IV. - С 76-81. - 0,3 дрк.арк.

 

13.Смілянець О.Г. Історико-педагогічний аналіз використання інформаційних технологій у підготовці фахівців фінансово-економічного профілю // Педагогічний процес: теорія і практика: К.: ПП "ЕКМО", 2005, Вип. II, С 93-102. - 0,66 дрк.арк.

 

14.Смілянець О.Г. Класифікація творчих фахових задач для професійної підготовки майбутніх економістів // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Педагогіка, психологія. - 2005. — Вип. 1II-1V. — С. 41-53. - 0,3 дрк.арк.


15. Смілянець О.Г.. Методи та засоби розвитку творчих здібностей студентів економічних спеціальностей // Наука і освіта - 2002: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції Дніпропетровськ - Житомир - Донецьк, 05-07 березня 2002 р.— Том 15 Економіка. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. — С. 45-46. - 0,1 дрк.арк.


16. Смілянець О.Г., Мельник Н.А. Деякі педагогічні методи розвитку творчих здібностей студентів економічних спеціальностей з курсу "Комп'ютерний практикум" // Соціально-педагогічні проблеми сучасної середньої та вищої освіти в Україні: Збірник наукових праць. - Житомир, 2002. - С 54-55. - 0,1 дрк.арк.


17. Смілянець О.Г., Степова СВ. Інформаційні технології у підготовці студентів економічних спеціальностей // Информационные технологии в XXI веке: Сборник докладов и тезисов 1-го Молодежного научно-практичного форума. — Днепропетровск: УГХТУ, 2003. - С. 182.- ОД дрк.арк.


18. Смілянець О.Г. Переваги використання комп'ютерної техніки при підготовці студентів економічних спеціальностей // Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищий школі: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції.— Миколаїв. 2003.— С. 114-117.—0,23 дрк.арк.


19. Смілянець О.Г. Методичні умови підготовки студентів економічних спеціальностей до розв'язання творчих фахових задач на заняттях з інформатики // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: 36. наук, праць. Вип. V: В 3-х томах. Т.З: Теорія та методика навчання інформатики. - Кривий ріг: Видавничий відділ НметАУ, 2005. - С 240-244. - 0,26 дрк.арк.


20. Смілянець О.Г. Педагогічні засади використання нових інформаційних технологій для організації творчої діяльності студентів економічних спеціальностей // Впровадження нових інформаційних технологій навчання: Тези доповідей науково-методичної конференції, 15-16 квітня 2004р. — Харків: Національний аерокосмічний університет, 2004. - С. 189-196. - 0,32 дрк.арк.


21. Смілянець О.Г. Використання творчих фахових задач для творчого розвитку студентів фінансово-економічного профілю // Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період: Збірник наукових праць ПІ Міжнар. наук.-практ. конф. Хмельницький. 12 травня 2005 р. — 4.2. — Чернівці: Букрек, 2005 - С 604-606. - 0,14 дрк.арк.


22. Смілянець О.Г. Використання творчих задач у підготовці фахівців фінансово-економічного профілю // Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. "Розвиток наукових досліджень'2005". / 4.9: Педагогіка / 4.Проблема підготовки фахівців. — Полтава, 2005. - С 99-100. - 0,1 дрк.арк.


23. Смілянець О.Г'. Підготовка творчої особистості — головна задача навчальних закладів для виходу на міжнародний освітній простір // Актуальні проблеми входження вищих навчальних закладів України до єдиного Європейського простору: Тези доповідей Міжнародної науково-методичної конференції. Київ, 22-23 листопада 2005 р.- К.: КНТЕУ, 2005. - С.. 102-104. - 0,18 дрк.арк.


24. Смілянець О.Г. Критерії ефективності використання інформаційних технологій для підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю до розв'язування фахових задач // Materialy П Miedzynarodowej naukowe-praktycznej konferencji "Wyksztalcenie і nauka bez granic - 2005". Tom32, Prdagogiczne nauki. — Przemysl: Sp. Zoo.. " Nauka і studia". - 2005- S..43-45. - 0,2 дрк.арк.

Випадкове зображення

 

Голосування



На скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 18 гостей та відсутні користувачі