Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Список публікацій Сущенко Л.П.

Основний зміст дослідження відображено у таких публікаціях:

 

1. Сущенко Л.П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту (теоретико-методологічний аспект): Монографія. – Запоріжжя: ЗДУ, 2003. – 442 с.

 


2. Сущенко Л.П. Сучасні оздоровчі системи та програми: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, учителів фізичного виховання та валеології. – Запоріжжя: ЗДУ, 1998. – 72 с.


3. Сущенко Л.П. Здоровий спосіб життя людини. Довідкові матеріали. (Рекомендовано науково-методичною Комісією з валеології НМР Міністерства освіти України до видання з грифом “Допущено Міністерством освіти України”, протокол № 3 від 22.06.1999). – Запоріжжя: ЗДУ, 1999. – 324 с.


4. Сущенко Л.П. Соціальні технології культивування здорового способу життя людини. – Запоріжжя: ЗДУ, 1999. – 310 с.


5. Сущенко Л.П. Методика викладання основних понять фізкультурної освіти: Навчально-методичний посібник. – Запоріжжя: ЗДУ, 2001. – 70 с.


6. Сущенко Л.П. Мета та завдання фізичного виховання у світлі цивілізаційного підходу: Навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗДУ, 2002.– 81 с.


7. Сущенко Л.П. Валеологія як наука про здоров’я людини: Методична розробка. – Запоріжжя: ЗДУ, 1997. – 30 с.


8. Сущенко Л.П. Історичний аспект становлення поняття “здоровий спосіб життя” людини: Методична розробка. – Запоріжжя: ЗДУ, 1998. – 31 с.


9. Сущенко Л.П. Питання фізичного виховання у творчій спадщині вітчизняних педагогів: Методична розробка. – Запоріжжя: ЗДУ, 2001. – 24 с.


10. Сущенко Л.П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у зарубіжних країнах: Методична розробка. – Запоріжжя: ЗДУ, 2002. – 43 с.


11. Сущенко Л.П. До питання визначення предмета валеології  // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1999. – № 4. – С. 106-118.


12. Сущенко Л.П. Теоретичні основи запровадження в навчальний процес в умовах університету знань про здоров’я людини // Проблеми сучасного мистецтва і культури: Зб. наук. пр. – Харків: Каравела. – 1999. – С.  85-94.


13. Сущенко Л.П. Феномен “життя” як пошукове поле  педагогічного осягнення проблеми особистості // Соціалізація особистості: Зб. наук. праць  / За ред. А.Й.Капської. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова. – 1999. – Випуск спеціальний. – С. 3-12.


14. Сущенко Л.П. Фізична культура як важлива складова майбутнього викладача фізичного виховання та спорту // Проблеми сучасного мистецтва і культури: Зб. наук. пр. – Харків: Каравела. – 1999. – С. 170-179.


15. Сущенко Л.П. Формування підходів до культивування здорового способу життя в історії медицини, філософії, педагогіки // Наука і сучасність. – К.: Логос. – 1999. – Випуск 2. – Ч. 1. – С. 140-151.


16. Сущенко Л.П. Формування творчого потенціалу майбутнього викладача фізичного виховання та спорту в процесі вивчення валеології // Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. – К.: НПУ  ім. М.П.Драгоманова. – 1999. – Випуск 3. – С. 422-430.


17. Сущенко Л.П. Головні тенденції в професійній підготовці фахівців фізичного виховання у зарубіжних вищих закладах освіти // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Редкол.: Т.І.Сущенко (відп. ред.). – Київ-Запоріжжя. – 2000. – Вип. 18. –  С. 229-234.


18. Сущенко Л.П. До питання про теоретичні засади професійної підготовки фахівців фізичного виховання та спорту // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2000. – № 3. – С. 61-70.


19. Сущенко Л.П. Здоровий спосіб життя як об’єкт вивчення майбутніми фахівцями фізичного виховання та спорту // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр.  / Редкол.: Т.І.Сущенко (відп. ред.). – Київ-Запоріжжя. – 2000. – Вип. 16. –  С. 116-119.


20. Сущенко Л.П. Зміст професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту // Проблеми педагогічних технологій:  Зб. наук. пр. Волинського державного університету ім. Л.Українки. – Луцьк. – 2000. – Вип. 4. – С. 130-137.


21. Сущенко Л.П. Основні напрямки фізичного розвитку людини на теренах України // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Редкол.: Т.І.Сущенко (відп. ред.). – Київ - Запоріжжя. – 2000. – Вип. 19. – С. 232-238.


22. Сущенко Л.П. Про деякі дефініції професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Редкол.: Т.І.Сущенко (відп. ред.). – Київ-Запоріжжя. – 2000. – Вип. 21. – С. 280-285.


23. Сущенко Л.П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного  виховання та спорту: інформаційний аспект // Зб. наук. пр. – Миколаїв:  Вид-во МФ НАУКМА. – 2000. – Т. 7: Педагогіка. – С. 100-103.


24. Сущенко Л.П. Cутність професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту // Наука і сучасність: Зб. наук. пр. Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. – К.: Логос. – 2000. – Т.ХХІІ. – Вип. 2. – Ч. 2. – С. 126-135.


25. Сущенко Л.П. Технології культивування здорового способу життя людини // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Міжвузівський зб. наук. пр.: Київський університет ім. Т.Шевченка, Запорізький державний університет, Одеський державний університет  ім. І.І.Мечнікова. – Київ – Запоріжжя – Одеса. – 2000. – Вип. 5. – С. 386-402.


26. Сущенко Л.П. До питання про неперервну фізкультурну освіту  // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2001. – №2. – С. 65-75.


27. Сущенко Л.П. Історичний аспект дослідження навчальних планів підготовки фахівців фізичного виховання та спорту // Зб. наук. пр. – Миколаїв: Вид-во МФ НАУКМА. – 2001. – Т. 13: Педагогіка. – С. 77-82.


28. Сущенко Л.П. Питання професійної підготовки фахівців фізичного виховання та спорту у другій половині ХХ століття // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2001. – №3. – С. 184-195.


29. Сущенко Л.П. Проблеми професійної підготовки фахівців фізичного  виховання і спорту у незалежній  Україні // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2001. – №4. – С. 60-69.


30. Сущенко Л.П. Професійна підготовка фахівців фізичного виховання та спорту: історичний аспект // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2001. – № 1. – С. 185-194.


31. Сущенко Л.П. Розвиток поглядів на мету та завдання фізичного виховання  в історико-педагогічній думці // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Редкол.: Т.І.Сущенко (відп. ред.). – Київ-Запоріжжя. – 2001. – Вип. 20. – C. 246-250.


32. Сущенко Л.П. Професійна підготовка фахівців фізичного виховання та спорту у період з 1917 до 1941 років // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2001. – №4. – С. 174-184.


33. Сущенко Л.П. Еволюція поглядів на мету і завдання фізичного виховання за часів індустріальної цивілізації // Проблеми сучасного мистецтва і культури: Зб. наук. пр. – К.: Науковий світ. – 2001. – С. 174-183.


34. Сущенко Л.П. Аналіз навчальних планів підготовки фахівців фізичного виховання та спорту у 80-90 р.р. ХХ століття // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – № 1. – C. 244-252.


35. Сущенко Л.П. Використання Інтернету у професійній підготовці майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Редкол.: Т.І.Сущенко (відп. ред.). – Київ-Запоріжжя. – 2002. – Вип. 24. – C. 384-387.


36. Сущенко Л.П. Дистанційна освіта майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Редкол.: Т.І.Сущенко (відп. ред.). – Київ-Запоріжжя. – 2002. – Вип. 25. – C. 349-353.


37. Сущенко Л.П. Конкурентоспроможність майбутнього фахівця  як показник якості  підготовки у вищому закладі освіти // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Редкол.: Т.І.Сущенко (відп. ред.). – Київ-Запоріжжя. – 2002. – Вип. 23. – С. 203-206.


38. Сущенко Л.П. Концептуальні підходи до професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного  виховання та спорту // Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. пр. – К.: Науковий світ. – 2002. – С. 138-150.


39. Сущенко Л.П. Мета та завдання фізичного виховання в період  переходу до інформаційної цивілізації // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Редкол.: Т.І.Сущенко (відп. ред.). – Київ-Запоріжжя. – 2002. – Вип. 22. – С. 324-328.


40. Сущенко Л.П. Про зміст понять, які системно розкривають професійну підготовку майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту  // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики: Міжвузівський зб. наук. пр.: Київський університет ім. Т.Шевченка, Запорізький державний університет, Одеський національний університет ім. І.І.Мечнікова. – Київ - Запоріжжя - Одеса. – 2002. – Вип. 15. – С. 175-184.


41. Сущенко Л.П. Про спорт як систему теоретико-методичних, практичних засад подальшої підготовки найбільш здібних фізкультурників // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі: Зб. наук. пр. – Рівне: Волинські обереги. – 2002. – С. 155-157.


42. Сущенко Л.П. Теоретична модель професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики: Міжвузівський зб. наук. пр.: Київський університет ім. Т.Шевченка, Запорізький державний університет, Одеський національний університет ім. І.І.Мечнікова. – Київ - Запоріжжя - Одеса. – 2002. – Вип. 16.– С. 184-191.


43. Сущенко Л.П. Характеристика рівнів вищої фізкультурної освіти в країнах СНД // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2002. – №2. – С. 198-205.


44. Сущенко Л.П. Технології групової і колективної взаємодії в професійній підготовці майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту  // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Редкол.: Т.І.Сущенко (відп. ред.). – Київ-Запоріжжя. – 2003. –  Вип. 27. – C. 380-384.


45. Сущенко Л.П. Валеологічне виховання як засіб досягнення ефективного морфо-функціонального розвитку людини // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця. – 1998.– С. 59-62.


46. Сущенко Л.П., Варвинская Н.А. О концептуальном подходе к преподаванию валеологии в процессе подготовки специалистов по физической культуре // Организация и методика учебного процесса, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы: Материалы V Межуниверситетской научно-методической конференции . – Москва. – 1998. – С. 141-142.


47. Сущенко Л.П. Два механізми залучення людини до гармонійного фізичного розвитку // Студентський фізкультурно-спортивний рух в Україні на порозі ХХІ століття: національно-історичні, соціально-економічні та оздоровчо-профілактичні аспекти відродження: Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ. – 1998. – С. 51-52.


48. Сущенко Л.П. До питання про валеологічну підготовку фахівців в умовах постіндустріальної цивілізації // Підготовка педагогічних кадрів і діяльність навчальних закладів нового типу в системі національної освіти: досвід і перспективи розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці. – 1998. – С. 517-519.


49. Сущенко Л.П. Методологічна модель формування валеологічної культури вчителя // Духовний світ людини і суспільство: Матеріали Міжвузівської студентської науково-практичної конференції. – Кіровоград. – 1998 – С. 59-63.


50. Сущенко Л.П. Принципи організації виховної роботи зі студентами в умовах валеологічної переорієнтації педагогічного процесу // Студент-98: Проблеми і перспективи виховної роботи в сучасному вищому навчальному закладі: Матеріали науково-практичної конференції. – Запоріжжя. – 1999. – С. 148-151.


51. Сущенко Л.П. Резерви підвищення адаптаційних можливостей дітей і молоді // Адаптаційні можливості дітей і молоді: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса. – 1998. – С. 133-134.


52. Сущенко Л.П. Головні напрямки оптимізації способу життя населення України // Валеологічна освіта як шлях до формування здоров’я сучасної людини: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. –Полтава. – 1999. – С.  9-12.


53. Сущенко Л.П. Образование как фактор активизации борьбы человека за здоровый образ жизни // Здоровье и образование: Материалы Международного конгресса валеологов и Третьей Всероссийской  научно-практической конференции. – Санкт-Петербург. – 1999. – С. 170-171.


54. Сущенко Л.П. Про формування валеологічної культури майбутнього вчителя // Фізичне виховання, спорт і культура, здоров’я у сучасному суспільстві: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Луцьк. – 1999. – С. 733-737.


55. Сущенко Л.П. Про інтерпретацію поняття “валеологія” // Сучасні досягнення валеології та спортивної медицини: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Одеський державний медичний університет. – 2000. – С. 59-60.


56. Сущенко Л.П., Кравченко С.М. Про підготовку фахівців фізичного виховання та спорту як один з найважливіших чинників політики української держави // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. – Серія: Педагогіка. – 2000. – №7. – С. 138-140.


57. Сущенко Л.П. Про професійну підготовку майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту на початку ХХІ століття // Актуальні проблеми фізичної культури та спорту в сучасних соціально-економічних і екологічних умовах: Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 15-річчю створення Запорізького державного університету. – Запоріжжя. – 2000. – С. 104-111.


58. Сущенко Л.П., Кравченко С.М. Про якісно нові аспекти професійної підготовки фахівців фізичного виховання та спорту // Творча особистість у системі неперервної професійної освіти: Матеріали Міжнародної наукової конференції / За ред. С.О.Сисоєвої і О.Г.Романовського. – Харків: ХДПУ. – 2000. – С. 365-368.


59. Сущенко Л.П., Кравченко С.М. Про дефініції багаторівневого структурування вищої фізкультурної освіти // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: Зб. наук. пр. / Редкол.: О.С.Куц (голова) та ін.  Вінниця: ДОВ “Дарниця”. – 2001.  С. 268-271.


60. Сущенко Л.П., Кравченко С.М. Про мету фізичного виховання у період переходу до інформаційної цивілізації // Кінезіологія в системі культури: Матеріали І Міжрегіональної науково-практичної конференції. –  Івано-Франківськ: Плай. – 2001. – С. 35-36.


61. Сущенко Л.П., Кравченко С.М. Про новий підхід до підготовки фахівця фізичного виховання у руслі загальногуманістичних тенденцій  // Физическое воспитание в высшей школе и его роль в подготовке специалистов: Материалы Первой региональной конференции. – Запорожье: ЗНТУ. – 2001. – С. 55-57.


62. Сущенко Л.П. Про завдання допрофесійного етапу підготовки фахівців фізичного виховання та спорту // Фізичне виховання, спорт і культура, здоров’я у сучасному суспільстві: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Луцьк. – 2002. –Т. 1. – С. 104-105.


63. Сущенко Л.П., Кравченко С.М. Про фізичне виховання як педагогічний процес цілеспрямованого формування рухових умінь і навичок та розвитку фізичних якостей // Фізичне виховання у вищій школі та його роль у підготовці спеціалістів: Матеріали ІІ реґіональної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2003. – С. 67-69.

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 13 гостей та відсутні користувачі