Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Список публікацій Чобітько М.Г.

 

Основний зміст дослідження відображено у таких публікаціях:

 

1. Чобітько М.Г. Особистісно орієнтована професійна підготовка майбутнього вчителя: теоретико-методологічний аспект: Монографія. – Черкаси: Брама, 2006. – 560 с.

 

2. Яценко Т.С., Чобітько М.Г. Малюнок у психокорекційній роботі психолога практика. – Черкаси: Брама, 2003. – 216 с. – 17,4 авт. арк.(авторські – 8,3 авт. арк.)

 

3. Чобітько М.Г. Технології особистісно орієнтованої професійної освіти: Навч. метод. посібник. – К.: Ніка-Центр, 2005 р. – 88 с.

 

4. Чобітько М.Г. Зміст та організація виховної роботи у студентських групах університету: Метод. реком. кураторам академічних груп - Черкаси, 2001. - 47с.

 

5. Чобітько М.Г. Технологія поетапного нарощування професіоналізму майбутнього вчителя процесі особистісно орієнтованої професійної підготовки: Методичні рекомендації. – Черкаси: Брама, 2007. – 51 с.

 

6. Чобітько М.Г. Проблеми особистісно орієнтованого навчання в професійній підготовці майбутніх учителів //Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2001. – Вип.IV. – С.55-60.


7. Чобітько М.Г. Зміст освіти в умовах особистісно орієнтованої парадигми //Педагогічний процес: Теорія і практика: Зб. наук. праць. /За заг. ред. С.О.Сисоєвої. – 2002. – Вип.2. – С.160-171.


8. Чобітько М.Г. Особистісно орієнтовані технології навчання в умовах професійної освіти // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб.наук. праць. / Запорізький обл. ін-т післядипломної освіти. К., Запоріжжя, 2002. – Вип. 22. - С. 154 – 158.


9. Чобітько М.Г. Формування особистісно орієнтованої професійної позиції майбутнього вчителя // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2003. – Вип. 2. - С. 155 – 165.


10. Чобітько М.Г. Особистісно орієнтоване навчання в педагогічній професійній освіті // Педагогічний процес: теорія і практика. Зб. наук. праць / За заг ред. С.О. Сисоєвої. – К., 2003. – Вип. 1. - С. 124 – 138.


11. Чобітько М.Г. Концептуально-педагогічні аспекти особистісно орієнтованої підготовки майбутнього вчителя // Професійна та моральна культура в педагогічній системі: Зб. наук. праць /За ред. Г.Є.Гребенюка. - Харків, 2003. - С. 169 – 178.


12. Чобітько М.Г. Особистісно орієнтована взаємодія „Студент – викладач” у рамках навчально-виховного процесу вищого навчального закладу // Розвиток інноваційних процесів у навчально виховних закладах: Зб. наук. праць /За ред. Г.Є.Гребенюка. – Харків, 2003. - С. 165 – 175.


13. Чобітько М.Г. Перехід від когнітивної до особистісно орієнтованої парадигми в освіті // Педагогічні умови професійного становлення учнівської молоді: Зб. наук. праць /За ред. Г.Є.Гребенюка. – Харків, 2003. - С. 140 – 148.


14. Чобітько М.Г. Суб’єкт суб’єктна парадигма професійної підготовки майбутнього вчителя // Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. праць / За ред. С.О. Сисоєвої. К., 2004. – Вип. I. - С. 122 – 133.


15. Чобітько М.Г. Особистісно орієнтована професійно-педагогічна підготовка студентів // Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. праць / За ред. С.О. Сисоєвої. - К., 2004. – Вип. 2. – С. 168 – 178


16. Чобітько М.Г. Самовдосконалення студентів майбутніх учителів у процесі особистісно орієнтованої професійної підготовки // Педагогіка і психологія. - 2004. - № 1. - С. 57 – 70.


17. Чобітько М.Г. Особистісно орієнтована взаємодія „викладач-студент” в процесі професійної підготовки майбутніх учителів // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць / Запорізький обл. ін-т післядипломної пед. освіти. - К., Запоріжжя, 2004. – Вип. 30. - С. 46 – 50.


18. Чобітько М.Г. Педагогічне проектування в процесі особистісно орієнтованої професійної підготовки // Освіта і управління. – 2004. - Т. 7, № 2. С. 121 – 127.


19. Чобітько М.Г. Професійне самовизначення майбутнього вчителя //Освіта і управління. – 2005. – Т.8. – №1. – С.135-140.


20. Чобітько М.Г. Педагогічні принципи особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх учителів // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - 2005. – Вип. 1. - С. 135 – 141.
21. Чобітько М.Г. Особистісно орієнтоване навчання: зміст і структура // Педагогіка і психологія. - 2005. - № 3. - С. 48 – 57.


22. Чобітько М.Г. До питання структури особистісно орієнтованого підходу у педагогічній діяльності // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць / Запорізький обл. ін-т післядипломної пед. освіти. К., Запоріжжя, 2005. – Вип. 35. - С. 150 – 155.


23. Чобітько М.Г. Індивідуальність студента в особистісно орієнтованому навчанні // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць / К., Запоріжжя, 2005. – Вип. 36. - С. 136 – 142.


24. Чобітько М.Г. Сутність та принципи особистісно орієнтованої освіти // Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. праць /За ред. С.О. Сисоєвої. – К., 2006. – Вип. 2. - С. 143-155.


25. Чобітько М.Г. Особистісні компоненти у професійному становленні майбутнього вчителя //Освіта і управління. – 2007. – Т.10. – №1. – С.118-124.


26. Чобітько М.Г. Орієнтація на особистісний підхід у процесі підготовки майбутнього вчителя //Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології: Матеріали Міжнар. наук. конф., присвяченої 35-річчю наук. та пед. діяльності академіка С.Д.Максименка (17 – 18 грудня 2001 р.) – К., 2002. – С.397-400.


27. Чобітько М.Г. Основи самовизначення і вольового вибору у психологічних поглядах Г.С. Сковороди // Григорій Савич Сковорода письменник, філософ, педагог: Тези міжвуз. наук. конф. пам’яті Г.С. Сковороди, проведеної з нагоди 200-річчя від часу його смерті 9 листопада 1994 р. - Черкаси, 1994. - С. 45 – 47.


28. Чобітько М.Г. Формування духовності студентів засобами мистецтва // Сучасна гуманітарна освіта її стан і перспективи: Тези виступів учасників наук. практ. конф. 24-27 вересня 1996 року. – Чернівці, 1996. - С. 193 – 195.


29. Яценко Т.С., Чобітько М.Г., Пархоменко Т.В. Особливості активності суб’єкта в процесі „психологічного захисту” //Проблеми соціальної психології : Міжвуз. наук. зб. - К., 1992. – Вип. 2. - С. 10 – 19 (авторські – 0,1 авт.арк.).


30. Чобітько М.Г. Психолого-педагогічні погляди О.О. Потебні // Материалы науч. конф., посвященной 70-летию со дня рождения профессора О.П. Преснякова. – Черкассы, 1996. - С. 14 – 15.


31. Чобітько М.Г. Воспитание трудовой дисциплины у сельских школьников // Проблемы социального и духовного возрождения села на современном этапе: Тезисы межрегион. науч. практ. конф., состоявшейся 10-12 октября 1991г. в г. Черкассы. - Черкассы, 1992. – С. 22 – 26.


32. Яценко Т.С., Чобітько М.Г., Гребенюк О.Ю. Педагогическое наследие А.С. Макаренко и активная социально-психологическая подготовка учителей к общению с учащимися //Психология педагогического общения: Сборник науч. тр., Том I. - Кировоград, 1991. С. 132 – 144 (авторські – 0,4 авт.арк.).


33. Яценко Т.С., Чобітько М.Г., Біла О.Г., Пархоменко Т.В. Прояв емпатії в контексті досвіду групової психокорекції //Методи підготовки фахівців до професійного спілкування: Матеріали Всеукр. наук. практ. конф. Черкаси, 27-29 травня 1997 р. – Черкаси, 1997. - С. 290 – 292. (авторські – 0,1 авт.арк.).


34. Яценко Т.С., Чобитько Н.Г. Психофизиологические предпосылки «психологической защиты» и ёё воздействия на профессиональное общение //Индивидуальные особенности человека и профессиональная деятельность: Тезисы докладов Черкассы, 13-15 ноября 1991г. – К., Черкассы, 1991. Ч. 2. – С.153-154 (авторские – 0,1 авт.арк.).


35. Яценко Т.С., Чобітько М.Г. Воспитание дисциплинированности в педагогическом наследии А.С. Макаренко //Психология педагогического общения: Сборник научых трудов. Кировоград, 1992. Т. 4. – С.915. (авторські – 0,1 авт.арк.).


36. Чобитько Н.Г. Формирование психологической готовности студентов педагогического института к педагогической деятельности в школе // Адаптація учнівської молоді до навчальних занять та фізичних навантажень: Тези доповідей наукової конференції. Черкаси, 1993. - С. 91-92.


37. Чобітько М.Г. Адаптація навчального матеріалу з урахуванням наукової домінантності // Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій в онтогенезі: Матеріали симпозіуму. К., Черкаси, 1995. - С. 95-96.


38. Чобітько М.Г. Удосконалення управління руховим режимом учнів початкових класів // Фізична культура, спорт та здоров’я: Матеріали міжн. наук. практ. конф. Черкаси, Переяслав-Хмельницький, 1996. - С. 59-60.


39. Чобітько М.Г. Заняття фізичною культурою – важливий засіб виховання дисциплінованості студентів //Фізичне виховання дітей і молоді /12 республіканський міжвідомчий журнал. – К., Здоров’я. – 1988. – С.80-82.


40. Чобитько Н.Г. Использование идей А.С.Макаренка о воспитании сознательной дисциплины в современной школе //Педагогическое наследие А.С.Макаренка и проблемы перестройки советской школы /Тезисы докладов и выступлений областной научно-практической конференции. – Черкассы, 1988. – С.58-59.


41. Чобитько Н.Г. Педагогические проблемы формирования коллективизма у студентов в процессе физкультурно-спортивной деятельности //Социально-экономические и научно-технические проблемы развития народного хозяйства /Областная научн.-техн. Конференция (тезисы докладов) 17 октября 1990. – Черкассы, 1990. – Часть ІІІ.


42. Чобітько М.Г. Стажування як форма підготовки практичного психолога: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Черкаси, 1997. – Кн.1. – С.134-139.

 

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 3 гостей та відсутні користувачі