Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Список публікацій Казакової Н.В.

Основний зміст дослідження відображено у таких публікаціях:

 

1. Казакова Н.В. Педагогічна практика “Пробні уроки та заняття в школі”: Метод. посібник. – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2003. – 160 с. – 6,60 авт. арк.


2. Казакова Н.В. Переддипломна педагогічна практика в школі: Метод. посібник. – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2004. – 164 с. – 6,80 авт. арк.


3. Машкіна Л.А., Казакова Н.В. Педагогічна практика з позакласної виховної роботи в школі: Метод. посібник. – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2002. – 116 с. – 4,8 авт. арк. – (авторські – С. 5 – 9, 25 – 62. – 1, 80 авт.арк.).


4. Казакова Н.В. Педагогічні основи роботи з учнівськими об’єднаннями: Навчальна програма та метод. реком. щодо її реалізації. – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2001. – 44 с. – 1,80 авт. арк.


5. Казакова Н.В. Самостійні роботи з предмета „Педагогічні основи роботи з учнівськими об’єднаннями”. – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2004. – 22с. – 0,90 авт. арк.


6. Казакова Н.В. Плани практичних і семінарських занять з предмета “Педагогічні основи роботи з учнівськими об’єднаннями”. – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2004. – 124 с. – 5,10 авт. арк.


7. Казакова Н.В. Переддипломна педагогічна практика в школі: Метод. реком. – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2004. – 38 с. – 1,50 авт. арк.


8. Казакова Н.В. Літня педагогічна практика: Метод. реком. – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2004. – 65 с. – 2,70 авт. арк.


9. Казакова Н.В. Навчальна практика “Підготовка студентів до роботи в літніх оздоровчих таборах”: Метод. реком. – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2004. – 74 с. – 3,01 авт. арк.


10. Казакова Н.В. Переддипломна педагогічна практика студентів (ІІ освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”): Метод. реком. – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2004. – 52 с. – 2,10 авт. арк.


11. Казакова Н.В. Переддипломна педагогічна практика студентів (ІІІ освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”): Метод. реком. – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2004. – 52 с. – 2,10 авт. арк.


12. Казакова Н.В. Успіх – важливий стимул позитивного ставлення студентів до педагогічної практики // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. Збірник наук. праць / Редкол.: Т.І.Сущенко та ін. – К. – Запоріжжя. – 2002. – Випуск 22. – С. 175 – 178. – 0,20 авт. арк.


13. Казакова Н.В. Особливості організації педагогічної практики майбутніх учителів початкових класів в умовах ступеневої освіти // Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Вид-во “Плай”. – 2004. – Вип. Х.: Педагогіка. – С. 64 – 73. – 0,40 авт. арк.


14. Казакова Н.В. Форми проведення педагогічної практики майбутніх учителів початкової школи та їх наступність в умовах ступеневої освіти // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка: Збірник наук. праць / За ред. Г.Є.Гребенюка; Мін-во культури і мистецтва України, Луганськ. держ. інст. культури і мистецтв, обл. метод. кабінет учб. закладів мистецтва і культури. – Харків: Стиль-Издат. – 2004. – Серія: педагогічні науки. – Професійна підготовка та інноваційні процеси у навчально-виховних закладах. – С. 58 – 64. – 0,30 авт. арк.


15. Казакова Н.В. Науково-теоретичні основи педагогічної практики майбутніх учителів початкової школи в системі ступеневої освіти // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка: Збірник наук. праць / За ред. Г.Є.Гребенюка; Мін-во культури і мистецтва України, Луганськ. держ. інст. культури і мистецтв, обл. метод. кабінет учб. закладів мистецтва і культури. – Харків: Стиль-Издат. – 2004. – Серія: педагогічні науки. – Професійна та моральна культура в педагогічній системі.– С. 59 – 64. – 0,30 авт. арк.


16. Казакова Н.В. Практична підготовка майбутнього вчителя початкових класів в умовах ступеневої освіти // Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наук. праць. – К. – 2004. – Вип.2.: Видавництво П/П “ЕКМО”. – С. 52 – 59. – 0,25 авт. арк.


17. Казакова Н.В. Організація педагогічної практики в професійному становленні майбутнього педагога // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Збірник наук. праць: У 2-х ч. / За ред. І.А.Зязюна та Н.Г. Ничкало. – К. – 2001. – Ч. 2. – С.207– 212. – 0,25 авт. арк.


18. Казакова Н.В. Психологічні особливості професійного становлення майбутнього вчителя початкових класів під час проходження педагогічної практики в умовах ступеневої підготовки // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. академіка С.Д.Максименка. – К. – 2002. – Т. 4. – Ч. 5 . – С. 115 – 120. – 0,25 авт. арк.


19. Казакова Н.В. Ідеї школи педагогічної творчості вчителя В.О.Сухомлинського// Василь Олександрович Сухомлинський і проблеми сучасної освіти: Зб. наук. статей. – Хмельницький: ХГПІ. – 2001. – С. 43 – 47. – 0,20 авт.арк.


20. Казакова Н.В. Педагогічна практика – один із шляхів професійної адаптації майбутнього вчителя // Проблеми адаптації студентів до навчання за умов фахової ступеневої підготовки: Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф., 4-5 квітня 2002 р. – Хмельницький: ХГПІ. – 2002. – С. 152 – 154. – 0,10 авт. арк.


21. Казакова Н.В. Теоретичні засади педагогічної практики майбутніх вчителів початкової школи в умовах ступеневої освіти // Проблеми початкової ланки освіти в контексті розвитку світових педагогічних тенденцій: Мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф., 7 – 8 квітня 2003 р. – К. – Хмельницький – Івано-Франківськ: Плай. – 2003. – С. 77 – 82. – 0,25 авт. арк.


22. Казакова Н.В. Практическая подготовка будущих учителей начальных классов в условиях многоуровневой системы образования  // Copyright by Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Czestochowie  Teresa Banaszkiewicz, Wladyslaw Szlufik and Anna Pekala. – Czestochowa. – 2003. – С. 91 – 95. – 0,20 авт.арк.


23. Казакова Н.В. Педагогічна практика – основна ланка підготовки студентів до професійної діяльності // Організаційно-педагогічні проблеми ступеневої підготовки педагогів: Тези наук.-практ. семінару, 17 – 18 жовтня 2001 р. – Хмельницький: ХГПІ. – 2001. – С. 24 – 25. – 0,08 авт. арк.


24. Казакова Н.В. Використання комп’ютерно-інформаційних технологій в оформленні документації педагогічної практики студентів // Наступність у навчанні інформатики майбутніх учителів початкової школи в умовах ступеневої вищої освіти: Зб. праць Всеукр. наук.-практ. семінару, 29 – 30 квітня 2002 р. –  К.: Інститут педагогіки. – 2002. – С. 41 – 42. – 0,08 авт. арк.

 

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 9 гостей та відсутні користувачі