Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Список публікацій Кекух Л.В.

Основний зміст дослідження відображено у таких публікаціях:

 

1. Кекух Л.В. Практикум з розв'язування математичних задач: Навчальний посібник. - Луцьк: Ред.-вид.відд.Волин.держ.ун-ту, 1998. - 263 с - 13,3 авт.арк.


2. Кекух Л.В. Формування стимулів до педагогічної творчості: навчально-творчі завдання для майбутніх учителів початкових класів: Навч.-метод. посібник.-К.: Науковий світ, 2000.- 67с- 4,19 авт.арк.


3. Кекух Л.В. Творча задача і характер дій при її розв'язанні // Проблеми педагогічних технологій: 36. наук. пр. - Луцьк - 1997. - Вип. 1.- С 49-56. - 0,43 авт.арк.


4. Кекух Л.В. Деякі проблеми формування стимулів до педагогічної творчості у майбутніх учителів початкових класів //Проблеми сучасного мистецтва і культури: 36. наук, пр." Професійна підготовка фахівців вищої школи в умовах оновленої парадигми освіти". - Харків: Каравела. - 1999. - С 28-33. - 0,38авт.арк.


5. Кекух Л.В. Психолого-педагогічний аналіз вирішення проблеми підготовки вчителя до творчої професійної діяльності // Проблеми педагогічних технологій: 3б.наук, пр.- Луцьк. - 1999. - Вип. 4. - С.113-118. - 0,38 авт.арк.


6. Кекух Л.В. Особливості мотивації в процесі формування стимулів до педагогічної творчості у майбутніх учителів // Соціалізація особистості: 36. наук. по. - К.: Нац.пед.ун-т. - 1999. - Вип. 3. - С.128-137. - 0,41 авт.арк.


7. Кекух Л.В.. Стимули педагогічної творчості // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: 36. наук, пр.- Київ-Запоріжжя. -2000.-Вип. 16.-С.18-20.-0,21 авт.арк.


8. Кекух Л.В. Проблема формування стимулів до педагогічної творчості майбутніх учителів початкових класів у процесі викладання математики // Проблеми сучасного мистецтва і культури: 36. наук, пр." Професійна підготовка бакалаврів у закладах другого рівня акредитації: Організаційне і науково-методичне забезпечення".- Харків: Каравела. - 2000. - С..80-85- 0,24 авт.арк.


9. Кекух Л.В. Теоретично-педагогічні аспекти моделі спеціаліста творчого типу // Наук. вісн. Волин, держ. ун-ту.. - 1997. - № 6. - С.23-27. -0,41 авт. арк.


10. Кекух Л.В. Творчий досвід суспільства: педагогічний аспект // Наук. вісн.Волин.держ.. ун-ту. - 1997. - №7. - С.23-24. -0,34 авт.арк.


11. Кекух Л.В. Складові моделі формування стимулів до педагогічної творчості у майбутніх учителів // Творча особистість у системі неперервної професійної освіти: Матеріали Міжнар. наук. конф. 16-17 травня 2000 року / За ред.С.О.Сисоєвої і О.Г.Романовського-Харків: ХДПУ.- 2000.-С.211-214. -0,22 авт.арк.


12. Кекух Л.В. Індивідуальна робота зі студентами по формуванню стимулів до педагогічної творчості // Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів: 36. матеріалів Всеукр.наук.-практ.конф. 1-3 березня 2000 року. - Полтава: ПДПУ. - 2000. - С 164-165. - 0,12 авт.арк.


13. Кекух Л.В. Математична підготовка студентів педагогічних факультетів як фактор формування стимулів до педагогічної творчості // Гуманізація і гуманітаризація математичної освіти в школі та вищому навчальному закладі: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. - Луцьк: Ред.-вид. відд. "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2000. - С.77-80. - 0,2 авт.арк.


14. Кекух Л.В. До питання про організацію самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів // Проблеми формування особистості вчителя та шляхи його підготовки до всебічного розвитку учнів: Тези доп. та повідомл. наук.-практ. семінару. - Луцьк. - 1989. - С.151-152. - 0,08 авт.арк.


15. Кекух Л.В. Педагогічній технології - творчий характер // Матеріали XLII наук. конф.. проф.-викл. складу і студ. Волин, держ. ун-ту ім. Лесі Українки. - Луцьк: Вид- во ВДУ "Вежа". - 1996.- Ч. 2. - С 86. - 0,05 авт.аркг.


16. Кекух Л.В. Деякі проблеми організації самостійної роботи студентів // Матеріали XLII наук. конф. проф.-викл. складу і студ. Волин, держ. ун-ту ім. Лесі Українки. - Луцьк: Вид-во ВДУ "Вежа". - 1996.- Ч. 2. - С 87. -0,05 авт.арк.

 

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 8 гостей та відсутні користувачі