Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Список публікацій Соколовой І.В.

Основний зміст дослідження відображено у таких публікаціях:

Монографії

1. Соколова І. В. Професійна підготовка майбутнього вчителя-філолога за двома спеціальностями : [монографія] / І. В. Соколова ; за ред. С. О. Сисоєвої ; МОН України ; АПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – Маріуполь; Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2008. – 400 с. – Бібліогр. : с. 362 – 397. – авт. арк. 23,25.

2. Соколова І. В. Технології організації методичної роботи у вищому закладі освіти // Педагогічні технології у неперервній професійній освіті : [монографія] / [ І. В. Соколова, С. О. Сисоєва, А. М. Алексюк, П. М. Воловик та ін.] ; за ред. С. О. Сисоєвої ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології професійної освіти. – К., 2001. – С. 440 – 457. – авт. арк. 1,0.Навчальні та методичні посібники

3. Соколова І. В. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Світлана Сисоєва, Ірина Соколова. – К. : Центр навч. літ., 2003. – 308 с. – авт. арк. 10,25.

4. Соколова І. В. Формування методичної компетенції студентів : метод. посіб. / І. В. Соколова. – Маріуполь : МГІ, 2000. – 58 с. – авт. арк. 2,25.

5. Соколова І. В. Вступний іспит з англійської мови : метод. посіб. для абітурієнтів / І. В. Соколова, О. Г. Павленко, Н. І. Назаренко. – Маріуполь : МГІ, 2002. – 33 с. – авт. арк. 1,0.

6. Соколова І. В. Вступний іспит з англійської мови: навч. посіб. для абітурієнтів / І. В. Соколова, О. Г. Павленко, C. В. Шепітько. – Маріуполь : МДГУ, 2006. – 92 с. – авт. арк. 1,15.

7. Соколова І. В. Науково-дослідна робота викладача: з чого почати : зб. інформ.-метод. матеріалів / І. В. Соколова, О. Д. Сидельникова, Є. В. Рябінін. – Маріуполь : МДГУ. – Вип. 1. – 2005. – 60 с. – авт. арк. 2,0.

8. Соколова І. В. Кредитно-модульна система організації навчального процесу : положення та метод. реком. / І. В. Соколова, С. В. Яблоков. – Маріуполь : МДГУ, 2007. – 50 с. – авт. арк. 1,75.

9. Соколова І. В. Методичні засади підготовки курсових, дипломних, магістерських робіт з філології : метод. посіб. / І. В. Соколова. – Маріуполь : МГІ, 2005. – 30 с. – авт. арк. 1,3.

10. Науково-методичний супровід конкурсів, олімпіад в Маріупольському державному гуманітарному університеті / укл. І. В. Соколова. – Маріуполь : МДГУ, 2005. – 18 с. – авт.арк. 0,9.

11. Соколова І. В. Неперервна педагогічна практика : положення та метод. реком. щодо її організації / І. В. Соколова. – Маріуполь : МДГУ, 2007. – 24 с. – авт. арк. 1,0. Програми

12. Соколова І. В. Теоретичні і практичні аспекти впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу : програма наук.-метод. семінару для професорсько-викладацького складу на 2005–2006 н.р. / І. В. Соколова – Маріуполь : МДГУ, 2006. – 9 с. – авт.арк. 0,4.

13. Соколова І. В. Університетська освіта : програма та метод. вказівки до самостійної роботи [для студ. вищ. навч. закл.] / І. В. Соколова. – Маріуполь : МДГУ, 2005 – 12 с. – авт.арк. 0,75.

Статті в наукових журналах, збірниках наукових праць

14. Соколова І. В. Інформаційна компетентність вчителя іноземної мови: структура, зміст, умови формування / І. В. Соколова // Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. – К., 2004. – Вип. 2. – С. 209–225.

15. Соколова І. В. Кредитно-модульна технологія навчання іноземних мов: умови та результати впровадження / І. В. Соколова // Педагогічний процес : теорія і практика : зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 2. – С.132–143.

16. Соколова І. В. Маркетинг у вищій освіті: визначення, функції та принципи організації / І. В. Соколова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика . – К., 2007. – Вип. III–IV. – С. 37–45.

17. Соколова І. В. Модель сучасного вчителя-філолога подвійної кваліфікації / І. В. Соколова // Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. – К., 2008.– Вип. 1. – С. 192–203.

18. Соколова І. В. Неперервна педагогічна практика: теоретичні засади та практичний досвід організації у вищих закладах освіти / І. В. Соколова // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. Професійна та моральна культура в педагогічній системі : зб. наук. пр. – Харків; Луганськ, 2004. – С. 129–145.

19. Соколова І. В. Організаційно-методичні умови професійної підготовки майбутніх учителів за двома спеціальностями / І. В. Соколова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. : у 2 ч. / за ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало. – К., 2001. – Ч. 2. – С. 173–176.

20. Соколова І. В. Педагогічна думка про розвиток особистості: на теренах історії (Античність та Відродження) / І. В. Соколова, С. О. Сисоєва // Проблеми сучасного мистецтва і культури. Проблеми дидактичного забезпечення навчального процесу : зб. наук. пр. – К., 2001. – С. 134 – 143. – авт.арк. 0,3.

21. Соколова І. В. Підготовка вчителів за двома спеціальностями в Росії / І. В. Соколова // Неперервна професійна освіта : теорія і практика. – К., 2003. – Вип. ΙΙ. – С. 97 – 106.

22. Соколова І. В. Педагогічний моніторинг: визначення, технологія організації / І. В. Соколова // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. Професійна підготовка та інноваційні процеси у навчально-виховних закладах: зб. наук. пр. / за заг. ред. Г.Є.Гребенюка; Мін-во культури і мистецтва України; Луганськ. держ. інст. культури і мистецтв; Обл. метод. кабінет учб. закладів мистецтва та культури. – Харків, 2004. – С. 95–105.

23. Соколова І. В. Полікультурна освіта: структура та зміст / І. В. Соколова // Духовність особистості : методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. / МОН України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2005. – Вип. 3 (9). – С.164–166.

24. Соколова І. В. Професійна компетентність вчителя: проблема структури та змісту / І. В. Соколова // Неперервна професійна освіта : теорія і практика . – К., 2004. – Вип. 1. – С. 8–16.

25. Соколова І. В. Професійна підготовка вчителя за двома спеціальностями: концепції, парадигми, моделі / І. В. Соколова // Неперервна професійна освіта : теорія і практика . – К., 2006. – Вип. 3–4 – С. 86–94.

26. Соколова І. В. Професійна підготовка вчителя за подвійними спеціальностям в Україні: сучасні тенденції та моделі / І. В. Соколова // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. Сучасні тенденції розвитку освітнього процесу України : зб. наук. пр. / за заг. ред. Г.Є.Гребенюка; Мін-во мистецтва і туризму України; Луганськ. держ. інст. культури і мистецтв; Обл. метод. кабінет учб. закладів мистецтва та культури. – Харків, 2006. – С. 182–194.

27. Соколова І. В. Професійна підготовка майбутніх вчителів за двома спеціальностями у вищих закладах освіти: актуальність і теоретико-методологічні орієнтири / І. В. Соколова // Проблеми сучасного мистецтва і культури. Теорія і практика формування професійної компетентності суб’єктів педагогічного процесу : зб. наук. пр. – Харків, 2000. – С. 137 – 146.

28. Соколова І. В. Професійна підготовка майбутнього вчителя іноземних мов: ґенеза соціокультурних і освітніх парадигм / І.В. Соколова // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. / МОН України, КМПУ імені Б. Д. Грінченка –- К., 2007. – № 7. – С. 163–170.

29. Соколова І. В. Структура та зміст білінгвальної методичної компетенції майбутніх учителів іноземних мов / І. В. Соколова, О. Б. Проценко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журнал. – Житомир, 2005. – Вип. 25. – С. 69–73. – авт. арк.0, 25.

30. Соколова І. В. Технологія вивчення мовних здібностей та здатності до вивчення іноземної мови / І. В. Соколова, О. Б. Проценко // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. Підвищення ефективності та якості підготовки фахівців педагогічної спрямованості : зб. наук. пр. / за заг. ред. Г.Є.Гребенюка; Мін-во мистецтва і туризму України; Луганськ. держ. інст. культури і мистецтв; Обл. метод. кабінет учб. закладів мистецтва та культури. – Харків, 2005. – С.151–165. –авт.арк. 0,45.

31. Соколова І. В. Технологічна модель професійної підготовки майбутніх вчителів за двома спеціальностями / І. В. Соколова // Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. – К., 2004. – Вип. 1. – С. 99–112.

32. Соколова І. В. Технологія наскрізного дипломного проектування / І. В. Соколова // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки : зб. наук. пр. – Ізмаїл, 2005. – Вип. 19. – С. 104–109.

33. Соколова І. В. Технології організації науково-дослідної роботи студентів / І. В. Соколова // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / МОН України, Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2001. – Вип. 19, ч.3. – С. 20–23.

34. Соколова І. В. Технологічна модель організації кредитно-модульного навчання у ВНЗ: управлінський аспект / І. В. Соколова // Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. – К., 2007.– Вип. 1. – С. 127–138.

35. Соколова І. В. Полікультурна компетенція вчителя-філолога: структура, зміст, умови формування / І. В. Соколова // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. Компетенція вчителя в полікультурному просторі : зб. наук. пр. / за заг. ред. Г.Є.Гребенюка; Мін-во мистецтва і туризму України; Луганськ. держ. інст. культури і мистецтв; Обл. метод. кабінет учб. закладів мистецтва та культури.– Харків, 2007. – С. 153–163.

36. Соколова І. В. Професійна підготовка майбутнього вчителя за другою спеціальністю “іноземна мова” : теоретичний аспект / І. В. Соколова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки) – Бердянськ, 2008. – № 2. – С. 248–254.

37. Соколова І. В. Формування змісту навчання у вищому навчальному закладі: методологічні та методичні засади / І. В. Соколова // Педагогічні науки : зб. наук. пр. / МОН України, Сумськ. держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка. – Суми, 2007. – Ч. 3. – С. 68–77.

38. Соколова І. В. Якість професійної підготовки майбутнього вчителя, філолога: визначення, параметри, умови дослідження / І. В. Соколова // Вища освіта України. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: Моніторинг якості освіти – К., 2007. – Додаток 3 (т.7) – С. 111–118.

Статті та тези в збірках наукових конференцій

39. Соколова І. В. Вплив особистісної культури куратора академічної групи на розвиток творчої активності студентів / І. В. Соколова // Творча особистість у системі неперервної професійної освіти : матеріали міжнар. наук. конф., 16–17 травня 2000 р. – Харків, 2000. – С. 354–359.

40. Соколова І. В. Технології організації науково-дослідної роботи студентів / І. В. Соколова // Сучасні освітні технології : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. –Харків, 2001. – С. 103–104.

41. Соколова І. В. Умови ефективності мовної підготовки фахівців / І. В. Соколова // Формування культури професійної мови фахівців: теорія і практика : матеріали наук.-метод. конф., 25 січня 2002 р. – Донецьк, 2002. – С. 46–50.

42. Соколова І. В. Науково-дослідна робота студентів як фактор професійного становлення / І. В. Соколова // Мариуполь: история и перспективы : сб. науч. тр. науч.-практ. конф. : в 2 т. – Мариуполь, 2002. – Т. 2. – С. 103–106.

43. Соколова І. В. Педагогічний моніторинг якості професійної підготовки фахівців / І. В. Соколова // Матеріали IV підсумкової (2002 р.) наук.-практ. конф. викладачів МГІ. – Маріуполь, 2002. – С. 140–143.

44. Соколова І. В. Модель вчителя з двох іноземних мов та літератури / І. В. Соколова // Матеріали VI підсумкової (2003 р.) наук.-практ. конф. викладачів МГІ. – Маріуполь, 2004. – С. 167–169.

45. Соколова І. В. Педагогічний моніторинг якості іншомовної комунікативної компетенції фахівців / І. В. Соколова // Новітні методи викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах : матеріали наук.-практ. конф., 15 квітня 2004 р. – Х., 2004. – С. 104–106. 46. Соколова І. В. Психолого-педагогическая подготовка преподавателей высшей школы / І. В. Соколова // Материалы ΙΙ итоговой (1999 г.) науч.-практ. конф. преподавателей. – Мариуполь, 2005. – С. 281–285.

47. Соколова І. В. Сучасні тенденції мовної освіти / І.В. Соколова // Актуальні проблеми науки та освіти : матеріали VΙΙ підсумкової (2004 р.) наук. практ. конф. викладачів МГІ, 4 лютого 2005 р. – Маріуполь, 2005. – С. 24–26.

48. Соколова І. В. Кредитно-модульне навчання іноземних мов: умови та досвід упровадження / І. В. Соколова // Нові концепції викладання іноземної мови в контексті Болонського процесу : матеріали всеукр. наук.-метод. конф., 7 листопада 2007 р. – К., 2007. – С. 112–114.

49. Соколова І. В. Традиції елліністичної педагогіки в гуманістичних концепціях XVIII – XXI століть / І. В. Соколова // Розвиток еллінізму в Україні у XVIII – XXI ст. : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 21–23 травня 2007 р. – Маріуполь, 2007. – С. 283–285.

50. Соколова І. В. Особливості формування змісту професійної підготовки майбутніх учителів-філологів / І. В. Соколова // Професійна підготовка вчителів в умовах упровадження кредитно-модульної системи : матеріали наук.-метод. конф. / редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, О. В. Караман та ін. – К., 2007. – С. 56–58.

51. Соколова І. В. Дидактичні особливості індивідуальних навчально-дослідницьких завдань / І. В. Соколова // Актуальні проблеми науки та освіти : матеріали X підсумкової наук.-практ. конф. викладачів МДГУ : зб. наук. праць – Маріуполь, 2008. – С. 183–185.

 

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 12 гостей та відсутні користувачі