Модуль розсилокПідписатися

Ім'я
Email

Xмарка тегів

Список публікацій Коноха А.П.

Основний зміст дослідження відображено у таких публікаціях:

 

1. Конох А.П. Професійна підготовка майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму у вищому навчальному закладі: Монографія. - Запоріжжя: ЗДУ, 2006.-494 с.
Пат. УА 5960А 7А61В5/0205 Україна /Маліков М.В., Конох А.П. Запорізький державний університет. Спосіб визначення рівня лактатної анаеробної потужності організму. - № 2002119140. Заявл. 18.11.2002. Опубл. 15.09.2003. Бюл. №9. -8 с.


2. Конох АЛ. Некрасов  С.А.,  Товстоп'ятко  Ф.Ф.  Туризм. Навчальний посібник. - Запоріжжя: ЗНУ, 2005. -134 с.


3. Конох АЛ. Організація та методика оздоровчої фізичної культури й екологічного туризму: Навчальний посібник. - Запоріжжя: ЗНУ, 2007. - 154 с.


4. Конох А.П., Некрасов С.А., Товстоп'ятко Ф.Ф. Тактика орієнтування, робота з картами та використання рельєфу під час орієнтування. Навчально-методичний посібник. - Запоріжжя: ЗДУ, 2004. - 64 с.


5. Конох АЛ. Некрасов С.А., Товстоп'ятко Ф.Ф. Екологічний туризм. Навчально-методичний посібник. - Запоріжжя: ЗНУ, 2005. - 98 с.


6. Міні-словник спеціальних термінів зі спортивного туризму та орієнтування /Укладач: А.П. Конох. - Запоріжжя: ЗНУ, 2007. - 105 с.


7. Конох АЛ. Корекція  та  профілактика руху у дітей з частковим порушенням зору засобами фізичних вправ //Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. 3б. наук, пр., випуск 20. -Київ-Запоріжжя, - 2001. - С. 262-265.


8.  Конох А.П. Психолого-педагогічне обгрунтування корекції травматизму у малозрячих дітей 7-10 років засобами фізичних вправ //Дефектологія. №1 - К.: Педагогічна преса. - 2001. - С. 26-27.


9.  Конох А.П. Експериментальне вивчення функціональних особливостей організму слабозорих школярів //Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі. Наук, метод, зб., випуск 4. - К.: Інститут дефектології АПН України, 2002. - С.126-131.


10. Конох А.П. Социально-педагогические аспектьі коррекции травматизма у  слабовидящих  детей  средствами  физического  воспитания  //Педагогіка  і психологія формування творчої особливості: проблеми і пошуки. - 36. наук, пр., випуск 21. - Київ-Запоріжжя, 2001. - С. 307-310.


11. Конох А.П., Маликов Н.В. Зкспериментальное обоснование методических  подходов  к  оценке  фукционального  состояния  спортсменов высокой квалификации. //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 36. наук, пр., випуск 2. - Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2002.-С. 89-94.


12. Конох АЛ. Педагогические аспектьі коррекции травматизма у слабовидящих  детей  средствами  физического  воспитания  //Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі. 36. наук, пр., випуск 3. - Рівне: "Волинські обереги", 2002. - С. 118-120.


13. Конох АЛ.,Маліков М.В. Особенности физической работоспособности студентов в процессе их обучения в вузе //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 36. наук, пр., випуск 6. -Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2003. - С. 93-101.


14. Конох А.П., Маліков М.В. Изучение функциональной подготовленности студенток высших учебньіх заведений в динамике учебного года //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 36. наук, пр., випуск 7. - Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2003. - С. 64-68.


15. Конох А.П. Методические подходьі к оценке фукционального состояния системи знергообеспечения организма при занятиях физической культурой и спортом //Педагогіка,  психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 36. наук, пр., випуск 11. - Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2003. -С. 64-72.


16. Конох А.П. Професійна підготовка фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму в зарубіжних країнах: проблеми та пошуки. Педагогічні особливості формування професійних якостей студентів. 36. наук. пр. //Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. - Харків: СТИЛЬ-ИЗДАТ, 2004. - С. 88-98.


17. Конох  АЛ.  Про  деякі проблеми  розвитку  туристсько-краєзнавчої діяльності у вищих навчальних закладах //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 36. наук, пр., випуск 12. -Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2003. - С. 7-13.


18. Конох АЛ. Врахування специфіки спортивно-оздоровчого туризму у професійній підготовці студентів у вищих навчальних закладах //Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - К.: ІПППО АПН України. - Випуск II. -2004. -С. 145-154.


19. Конох А.П., Маліков М.В. Оценка функциональной подготовленности студентов, занимающихся спортивним туризмом. //Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького  державного  педагогічного  університету  імені Григорія Сковороди: Науково-теоретичний збірник. - Переяслав-Хмельницький, 2004. - С. 88-93.


20. Конох АЛ. Сутність та структура професійно-педагогічної компетентності як найвищого рівня педагогічної майстерності //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 36. наук, пр., випуск 12. - Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2004. - С. 20-28.


21. Конох А.П. Спортивно-оздоровчий туризм в Запорізькій області на сучасному етапі та перспективи його розвитку //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 36. наук, пр., випуск 11.- Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2004. - С. 24-32.


22. Конох А.П. Специфіка й особливості професійної підготовки фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму в країнах зарубіжжя //Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. 36. наук, пр., випуск. 30. -Київ-Запоріжжя, 2004. - С. 366-73.


23. Конох А.П. Особливості спортивно-оздоровчого туризму та їх врахування в підготовці майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах //Науковий  часопис  Національного  педагогічного  університету  імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: 36. наук, пр., випуск 1. - К.: НПУ, 2004. - С. 319.


24. Конох А.П. Аналіз переваг студентів вищих навчальних закладів у виборі видів активного туризму //Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. 36. наук. пр. - Луцьк, 2005. - С. 345.


25. Конох А.П. Основні дефініції  туризму в історичному розвитку. //Педагогічний процес: теорія і практика. 36. наук. пр. - К.: П/П "ЕКМО", 2004. -С. 92-105.


26. Конох А.П. Корекція наслідків травматизму молодших школярів з порушенням зору засобами фізичного виховання //Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук. - метод, зб., випуск 6. - К, 2005. - С. 330-333.


27. Конох А.П. Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців  із спортивно-оздоровчого туризму у  вищих навчальних закладах //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 36. наук, пр., випуск 22. - Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2005. - С. 162-167.


28. Конох А.П. Концептуальні підходи до професійної підготовки фахівців із спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 36. наук, пр., випуск 23, Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2005. - С. 35^0.


29. Конох А.П.  Професіонально-педагогічна компетентність майбутніх фахівців фізичної  культури та  туризму: показники і рівні //Професійна підготовка та інноваційні процеси у навчально-виховних закладах. 36. наук. пр. - Харків: СТИЛЬ-ИЗДАТ, 2004. - С. 65-74.


30. Конох А.П. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців спортивно-оздоровчого туризму в вищому навчальному закладі //Педагогічний процес: теорія і практика. 36. наук. пр. - К.: П/П "ЕКМО", 2006. - С. 82-92.


31. Конох А.П. Принципи відбору змісту професійної освіти майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту:  наукова монографія за редакцією проф. Єрмакова С.С. - Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2006. - № 8. - С. 45-49.


32. Конох А.П. Зміст професійної освіти майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму в університеті. 36. наук, пр., випуск 7. - Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2006. - С. 48-52.


33. Конох А.П. Самодільний спортивно-оздоровчий туризм у формуванні здорового способу життя //Неперервна професійна освіта: теорія і практика. К.: ІПППО АПН України. - Випуск ІП-ІУ, 2005. - С. 130-136.


34. Конох А.П.  Роль спортивно-оздоровчого туризму в суспільстві  й особливості професійної підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах. Підвищення готовності майбутніх фахівців до інноваційної діяльності //Проблеми сучасності:  культура,  мистецтво,  педагогіка. - Харків-Луганск: СТИЛЬ-ИЗДАТ, 2005. - СІ 13-122.


35. Конох А.П. Перспективи розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму у  вищих навчальних закладах. //Фізична культури, спорт та здоров'я нації. 36. наук, пр., - Вінниця: ВДПУ ім.М.Коцюбинського, 2006. - С. 341-245.


36. Конох А.П. Принципи відбору змісту освітнього процесу як умова професійної підготовки майбутніх фахівців спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах. 36. наук. пр. - Харків: СТИЛЬ-ИЗДАТ, 2007. -С. 65-74.


37. Конох А.П. Теорія і практика визначення змісту професійної підготовки із спортивно-оздоровчого туризму в університеті //Педагогічний процес: теорія і практика. 36. наук. пр. - К.: П/П "ЕКМО", Випуск 5, 2006. - С. 82-92.


38. Конох А.П. Оптимізація методів виховання майбутніх фахівців спортивно-оздоровчого  туризму  в  системі  вищої  професійної освіти: Слобожанський науково-спортивний вісник, випуск 10. - Харків: Ю Ей Інтелект, 2006. - С. 36-39.


39. Конох А.П. Технологічна модель професійної підготовки майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму в університеті //Неперервна професійна освіта: теорія і практика. К.: ІПППО АПН України. - Випуск ІП-ІУ, 2006.-С. 25-33.


40. Конох  А.П.  Сучасні  методи  навчання  та виховання  студентів  в університеті як спосіб досягнення навчальної мети і завдань //Теорія і практика фізичного виховання. - Донецьк: ДонНУ, 2006. - № 1-2 - С. 145-150.


41. Конох А.П. Актуальні проблеми оновлення методів навчання студентів у процесі їх професійної підготовки в університеті. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за редакцією проф. Єрмакова С.С. - Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2006. - № 10. -С. 110-115.


42. Конох А.П. Творчий підхід до відбору форм у процесі підготовки майбутніх фахівців з спортивно-оздоровчого туризму в університеті //Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка. Випуск Серія: педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт: Збірник. -Чернігів: ЧДПУ, 2007. - № 44. - С. 56-63.


43. Конох А.П. Методика діагностування студентів університету з загально-фізичної та спеціальної туристської підготовки. //Актуальні проблеми юнацького  спорту:   Матеріали  IV  Всеукраїнської  науково-практичної конференції (28-29 вересня). - Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. - С. 166-171.


44. Конох А.П. Корекційна педагогіка як учбова дисципліна у Запорізькому державному  університеті. Тези  доповідей науково-методичної  конференції "Фізичне виховання у вищій школі і його роль у підготовці фахівців". -Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет, 2001. — С. 7-10.


45. Конох А.П. Спортивно-оздоровчий туризм і перспективи його розвитку на засадах аналізу рекреаційних можливостей Запорізької області Культура й освіта фахівців туристської сфери: сучасні тенденції та прогнози. Матеріали ІІІ-ої Міжнародної науково-практичної  конференції  (13-14  жовтня). - К.: КУТЕП, 2005. - С. 601-606.


46. Конох А.П. Оптимізація освітнього процесу професійної підготовки майбутніх фахівців із туризму у вищих навчальних закладах. Туризм в Україні: Сучасний стан та пріоритети розвитку: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Львів: ЛІЕТ. - 2005. - С. 47-52.


47. Конох А.П. Удосконалення освітнього процесу в професійній підготовці із спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах. Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту: Матеріали наукової конференції (8-9 грудня 2005 р. м. Харків). Харківський національний університет ім. Г.Сковороди. - Харків: ОВС. - 2005. - С. 73.


48. Конох А.П. Теоретико-методичні засади професійної підготовки фахівців із спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах. Актуальні проблеми фізичної культури та спорту в сучасних соціально-економічних умовах. Матеріали ІІ-ої міжнародної наукової конференції, присвяченої 20-річчю Запорізького національного університету. - Запоріжжя: ЗНУ. - 2005. - С. 48-56.


49. Конох А.П. Творчий підхід до відбору форм в процесі підготовки майбутніх фахівців з спортивно-оздоровчого туризму в університеті. Актуальні проблеми  фізичного  виховання та спорту  на сучасному  етапі:  Матеріали науково-практичної конференції  (17-15  травня  2007  р.  м.  Чернігів). Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка. -Чернігів: ЧДПУ. - 2007. - С. 56-63.


50. Конох А.П. Практична підготовка майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму в університеті. Актуальні проблеми розвитку руху "Спорт для всіх": досвід, досягнення, тенденції"", присвячену 50-річчю факультету фізичного виховання:  Матеріали  ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 травня) - Тернопіль: ТИПУ. - 2007. - С. 60-66.


51. Конох А.П. Роль інноваційних технологій в професійній підготовці майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму в університеті. Перспективи розвитку фізичної культури, спорту та рекреації: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції наукових, науково-педагогічних працівників, студентів, аспірантів спеціалістів (4-5 травня). - Сімферополь: СГТ, 2007.-С. 51-54.

Випадкове зображення

 

ГолосуванняНа скільки розвинуті наукові школи в Україні

Добре розвинуті - 25%
Тільки починають розвиватися - 75%

Хто онлайн

На сайті 13 гостей та відсутні користувачі